Обяви

Публикувано на 03 Юли 2012 г.

Резултати от проведения изпит в конкурса за заемане на 1бр. длъжност “съдебен помощник” при Административен съд – Благоевград, обявен със Заповед №РД-13-11/09.05.2012г. на Председателя на съда и класиране на кандидатите

І. Резултати от проведения конкурс за длъжността “съдебен помощник” в Административен съд – Благоевград:
Вх.№ на заявление ИМЕ ОЦЕНКА ОТ ПИСМЕН ИЗПИТ ОЦЕНКА ОТ УСТЕН ИЗПИТ БАЛ
5 Илиана Григорова Кръстева 4.83 5.83 10.66
6 Надя Митрева Давидкова 5.33 5.67 11.00
9 Мартин Красимиров Крачунов 4.33 4.00 8.33
11 Райна Венциславова Василева 5.50 5.33 10.83
13 Кристина Спасова Мавродиева 4.83 4.83 9.66

ІІ. Класиране на кандидатите в конкурса за длъжността “съдебен помощник” в Административен съд – Благоевград
МЯСТО ИМЕ БАЛ
1. Надя Митрева Давидкова 11.00
2. Райна Венциславова Василева 10.83
3. Илиана Григорова Кръстева 10.66
            ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                  /Мария Тодорова/

            ЧЛЕНОВЕ:1.
                  /Стоянка Пишиева-Сахатчиева/

                2.
                  /Марияна Мицева/


Публикувано на 25 Юни 2012 г.

Списък на допуснатите до устен изпит кандидати в конкурса за заемане на 1 бр. длъжност “съдебен помощник” при Административен съд – Благоевград, обявен със Заповед №РД-13-11/09.05.2012г. на Председателя на съда
Вх.№ на заявление ИМЕ ОЦЕНКА
1 Десислава Евгениева Воденова 4.17
5 Илиана Григорова Кръстева 4.83
6 Надя Митрева Давидкова 5.33
9 Мартин Красимиров Крачунов 4.33
11 Райна Венциславова Василева 5.50
13 Кристина Спасова Мавродиева 4.83
      Устния изпит ще се проведе на 03.07.2012г. от 10.00 часа в сградата на Административен съд – Благоевград, Зала №1. Кандидатите следва да се явят в посочената зала и да заемат местата си не по-късно от 15 (петнадесет) минути преди започването на изпита.


            ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                  /Мария Тодорова/

            ЧЛЕНОВЕ:1.
                  /Стоянка Пишиева-Сахатчиева/

                2.
                  /Марияна Мицева/


Списък на недопуснатите до устен изпит кандидати в конкурса за заемане на 1 бр. длъжност “съдебен помощник” при Административен съд – Благоевград, обявен със Заповед №РД-13-11/09.05.2012г. на Председателя на съда
Вх.№ на заявление ИМЕ ОЦЕНКА
2 Бисер Стаменов Велинов 2.50
3 Илияна Кирилова Димова-Николова 4.00
4 Наталия Сашова Христова 2.50
7 Яна Миткова Андонова 2.67
8 Емил Николов Тодоров 3.50
10 Мирослава Евгениева Конова 4.00
12 Даниела Димитрова Милчева 3.00
14 Елена Димитрова Василева-Сукалинска 3.17
18 Маргарита Любенова Владимирова 3.00
19 Юлия Тодорова Цветкова 3.00


      ПРЕДСЕДАТЕЛ:
            /Мария Тодорова/

      ЧЛЕНОВЕ:1.
            /Стоянка Пишиева-Сахатчиева/

                2.
            /Марияна Мицева/

Публикувано на 5 Юни 2012 г.

Списък на допуснатите кандидати до участие във втори етап от конкурса за заемане на 1 бр. длъжност “Съдебен помощник” при Административен съд Благоевград, обявен със Заповед № РД-13-11/09.05.2012г. на Председателя на съда:

1. Десислава Евгениева Воденова - вх.№ 1/17.05.2012 г.
2. Бисер Стаменов Великов - вх.№ 2/18.05.2012 г.
3. Илияна Кирилова Димова-Николова - вх.№ 3/29.05.2012 г.
4. Наталия Сашова Христова - вх.№ 4/30.05.2012 г.
5. Илиана Григорова Кръстева - вх.№ 5/31.05.2012 г.
6. Надя Митрева Давидкова - вх.№ 6/31.05.2012 г.
7. Яна Миткова Андонова - вх.№ 7/31.05.2012 г.
8. Емил Николов Тодоров - вх.№ 8/01.06.2012 г.
9. Мартин Красимиров Крачунов - вх.№ 9/01.06.2012 г.
10. Мирослава Евгениева Конова - вх.№ 10/01.06.2012 г.
11. Райна Венциславова Василева - вх.№ 11/04.06.2012 г.
12. Даниела Димитрова Милчева - вх.№ 12/04.06.2012 г.
13. Кристина Спасова Мавродиева - вх.№ 13/04.06.2012 г.
14. Елена Димитрова Василева-Сукалинска - вх.№ 14/04.06.2012 г.
15. Ана Йорданова Рашкова - вх.№ 15/04.06.2012 г.
16. Валентина Благоева Спасова - вх.№ 16/04.06.2012 г.
17. Величка Николаева Янева-Спасова - вх. № 17/04.06.2012 г.
18. Маргарита Любенова Владимирова - вх.№ 18/04.06.2012 г.
19. Юлия Тодорова Цветкова - вх.№ 19/04.06.2012 г.

Недопуснати кандидати няма.

   Писменият изпит – решаване на административноправен казус върху материята, включена в Конспекта на устния изпит ще се проведе на 21.06.2012 година от 12,30 часа в сградата на Стопански факултет, ЮЗУ “Нефит Рилски” - гр.Благоевград, Учебен корпус 3, ул.”Крали Марко” № 2, зала 102, като кандидатите са длъжни да се явят в посочената зала и да заемат местата си не по-късно от 15 (петнадесет) минути преди започването на изпита.
   До трети етап от конкурса (устен изпит) ще бъдат допуснати само кандидатите, издържали писмения изпит с оценка над Добър 4.00. Кандидатите с оценка Добър 4.00 и по-ниска не се допускат до третия етап от конкурса.
   Датата на провеждане на третия етап от конкурса ще се обяви на информационното табло в сградата на Административен съд – Благоевград и в интернет страницата на съда след обявяване на резултатите от писмения изпит.
   Методическите указания за провеждане на конкурса за длъжността “съдебен помощник” са на разположение при съдебния администратор, стая № 9, Административен съд – Благоевград.
   Настоящият списък се обяви на таблото за съобщения в Административен съд – Благоевград и в интернет страницата на съда на 05.06.2012 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/
                                    (Мария Тодорова)
                                    ЧЛЕНОВЕ:
                                      1. /П/
                                      (Стоянка Пишиева-Сахатчиева)
                                      2. /П/
                                      (Марияна Мицева)
                                      3. /П/
                                      (Василка Каламска)Публикувано на 10 Май 2012 г.

   Със Заповед №РД-13-11/09.05.2012г. на Председателя на Административен съд – Благоевград е обявен конкурс за заемане на 1 бр. длъжност “съдебен помощник” при Административен съд – Благоевград, при следните условия:
   І. Минимални и специфични изисквания към кандидатите предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
   А/ Да имат само българско гражданство;
   Б/ Да имат висше образование по специалност „Право”;
   В/ Да са преминали изискуемия стаж по ЗСВ и да са придобили юридическа правоспособност;
   Г/ Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
   Д/ Да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати;
   Е/ Да не са дисциплинарно освободени от длъжност изборни членове на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт;
   Ж/ Да не страдат от психическо заболяване;
   З/ Да не са налице обстоятелствата по чл.152 от ПАРОАВАС вр. чл.107а от КТ.
   ІІ. Специфични изисквания, определени от административния ръководител на Административен съд – Благоевград, съгласно чл.155, ал.1, т.3 от ПАРОАВАС:
   А/ Компютърна грамотност;
   Б/ Умения за работа с правно-информационни системи;
   В/ Комуникативност, организираност, лоялност;
   Г/ Умения за работа в екип.
   ІІІ. Начин на провеждане на конкурса и за оценяване на кандидатите:
   А/ Първи етап – разглеждане на постъпилите заявления и допускане до конкурс на кандидатите, които напълно отговарят на изискванията за заемане на длъжността. В списъка на допуснатите кандидати ще бъде посочена датата на провеждане на втория етап от конкурса, началния час и мястото на провеждането му.
   Б/ Втори етап - писмен изпит – решаване на административно-правен казус върху материята, включена в конспекта за устния изпит. Писмените работи ще се оценяват по шестобалната система (от 2 до 6).
   В/ Трети етап – устен изпит върху въпроси от конспект по административно-правни науки. До трети етап на конкурса ще бъдат допуснати само кандидатите, издържали писмения изпит с оценка над Добър 4.00. Знанията на кандидатите ще се оценяват по шестобалната система (от 2 до 6).
   Резултатът от изпита на всеки един кандидат е сбор от оценката от писмения и от устния изпит.
   Конкурса ще бъде проведен по одобрени от председателя на съда методически указания, които ще се предоставят на кандидатите при подаване на заявленията за участие в конкурса.
   ІV. Необходими документи, място и срок за подаването им: За участие в конкурса кандидатите подават писмено заявление (свободен текст), с посочени трите имена, точен адрес и телефон за връзка с кандидата.
   Към заявлението се прилагат:
   1.Копие от документ за самоличност;
   2.Подробна професионална автобиография;
   3.Декларация от кандидата по чл.156, ал.2, т.1 от ПАРОАВАС (по образец);
   4.Декларация от кандидата за липсата на обстоятелствата по чл. 152 от ПАРОАВАС вр. чл.107а, ал.1 от КТ (по образец);
   5.Декларация за спазване на изискванията на чл.162 от ЗСВ (по образец);
   6.Копия от диплома за завършено висше юридическо образование;
   7.Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
   8.Свидетелство за съдимост;
   9.Медицинско свидетелство за работа;
   10.Копия от документи за придобита допълнителна квалификация;
   11.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж на кандидата;
   12.Копия от документи за компютърна грамотност;
   13.Медицинско свидетелство от Областния диспансер за психични заболявания, че не се води на отчет
Забележка: Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват тяхната квалификация и умения във връзка с обявената длъжност.
   V. Място и срок за подаване на заявление за участие:
   Заявлението за участие в конкурса и документите, приложени към него се подават в Административен съд – гр.Благоевград, ул.”Тодор Александров” № 47, вх.А, ет.3, стая №9 (съдебен администратор) до 16.30 часа на 04.06.2012г. Документите се подават лично или чрез упълномощен представител (нотариално заверено пълномощно).
   VІ. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - таблото за съобщения в сградата на Административен съд – Благоевград и на интернет страницата на съда - http://www.acbl.bg/.
   VІІ. Описание на длъжността:
   Съдебният помощник подпомага съдиите в тяхната работа. Извършва проверка по редовността и допустимостта на жалбите, протестите и молбите за отмяна. Подпомага образуването на делата и следи за спазване на законоустановените срокове. Изготвя проекти на съдебни актове. Проучва, анализира и обобщава съдебната практика. Изготвя проекти на отговори по постъпили в съда писма и сигнали, за които се изискват специални знания. Дава мнения по дела, доклади и становища по правни въпроси.
   VІІІ. Минимален размер на основната заплата за длъжността – съгласно ЗСВ.
   Допълнителна информация за конкурса може да се получи на тел.073/872684 – съдебен администратор на Административен съд – Благоевград, където на разположение на кандидатите е копие от длъжностната характеристика за длъжността, копие от конспект за провеждане на устния изпит и копие от одобрените методически указания за провеждане на конкурса. Образци на декларациите по т.ІV.3, т.ІV.4 и т.ІV.5 са публикувани на интернет-страницата на съда.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
БЛАГОЕВГРАД:      /ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА/

Декларация във връзка с чл. 152 от Правилника за администрацията в районните,окръжните,административните,военните и апелативните съдилища и чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда Приложение 1
във връзка с чл. 162 от Закона за съдебната власт Приложение 2
във връзка с чл. 156, ал. 2, т. 1 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища Приложение 3
Конспект Приложение 4

-----------------------------------------------------------------

Класиране на кандидатите в проведения конкурс за заемане на длъжността "Съдебен Администратор" в Административен съд - Благоевград, обявен със заповед РД-13-33/26.05.2010 г.


Място Име, Презиме, Фамилия обща оценка
I - во Василка Сотирова Каламска 47 т.
II - ро Соня Атанасова Стоянова 33 т.
III - то Антоанета Димова Лазарова 29 т  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:  П/Мария Тодорова/
  ЧЛЕНОВЕ:
1.П/Стоянка Пишиева - Сахатчиева/
2.П/Марияна Мицева/

Обявата е публикувана на Интернет страницата на Административен съд - Благоевград на 02 Юли 2010 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------


Списък на допуснатите кандидати за заемане на 1 бр. длъжност „Съдебен администратор” при Административен съд – Благоевград, обявен със Заповед № РД – 13 – 33/26.05.2010 г. на Председателя на съда


 1. Антоанета Димова Лазарова
 2. Соня Атанасова Стоянова
 3. Василка Сотирова Каламска


Конкурсът ще се проведе по обявения със Заповед № РД – 13- 33/26.05.2010 г. начин /т. ІІІ, б. Б/ на 01.07.2010 г. от 14:00 часа в сградата на Административен съд – Благоевград, стая № 8.

Настоящият списък се обяви на таблото за съобщения в Административен съд – Благоевград и на интернет страницата на съда на 15.06.2010 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:  П/Мария Тодорова/
  ЧЛЕНОВЕ:
1.П/Стоянка Пишиева - Сахатчиева/
2.П/Марияна Мицева/

Обявата е публикувана на Интернет страницата на Административен съд - Благоевград на 15 Юни 2010 г.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Kонкурс за заемане на 1 бр. длъжност “съдебен администратор” при Административен съд – Благоевград


Със Заповед №РД-13-33/26.05.2010г. на Председателя на Административен съд – Благоевград е обявен конкурс за заемане на 1 бр. длъжност “съдебен администратор” при Административен съд – Благоевград, при следните условия:
І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:
А/ Да е български гражданин;
Б/ Да има висше образование, минимална образователна степен – магистър;
В/ Да има трудов стаж най-малко 8 години;
Г/ Да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
Д/ Да не са налице обстоятелствата по чл.152 от ПАРОАВАС вр. чл.107а от КТ;
Е/ Да притежава необходимите нравствени и професионални качества;
Ж/ Да притежава добри практически умения за работа със ситемен и приложен софтуер;
ІІ. Специфични изисквания, определени от административния ръководител на Административен съд – Благоевград, съгласно чл.155, ал.1, т.3 от ПАРОАВАС:
А/ Отлични познания в областта на трудовото, административното и финансовото право, детайлно познаване на ЗСВ, ПАРОАВАС и други нормативни документи свързани с дейността;
Б/ Добро познаване на административната и съдебната дейност;
В/Добри познания по документообработващи и деловодни автоматизирани системи;
Г/ Добри организационни и ръководни умения;
Д/ Да притежава минимум 5 години трудов стаж и опит в съдебната система.
ІІІ. Начин на провеждане на конкурса и за оценяване на кандидатите:
А/ Първи етап – разглеждане на постъпилите заявления и допускане до конкурс на кандидатите, които напълно отговарят на изискванията на т.І, А-Д от заповедта. В списъка на допуснатите кандидати ще бъде посочена датата на провеждане на втория етап от конкурса, началния час и мястото на провеждането му.
Б/ Втори етап - писмен изпит и събеседване с допуснатите кандидати за проверка на специфичните изисквания за заемане на длъжността по т.І, Е-Ж и т.ІІ, А-Д от заповедта.
Оценяването на кандидатите ще се извърши в съответствие с одобрена от комисията по провеждане на конкурса методика, обявена на кандидатите в деня на конкурса.
ІV. Необходими документи, място и срок за подаването им:
За участие в конкурса кандидатите подават писмено заявление (свободен текст), с посочени трите имена, точен адрес и телефон за връзка с кандидата.
Към заявлението се прилагат:
1. Копие от документ за самоличност;
2. Подробна професионална автобиография;
3. Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
4. Декларация от кандидата за липсата на обстоятелствата по чл. 152 от ПАРОАВАС вр. чл.107а, ал.1 от КТ;
5. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
6. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;
7. Свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство.
Забележка: Кандидатите могат да подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват тяхната квалификация и умения за обявената длъжност.
Заявлението за участие в конкурса и документите, приложени към него се подават в Административен съд – гр.Благоевград, ул.”Тодор Александров” № 47, вх.А, ет.3, стая №5 (регистратура на съда) до 17.00 часа на 14.06.2010 г.
V. Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения в сградата на Административен съд – Благоевград.
VІ. Описание на длъжността: Ръководи работата на администрацията в съда; контролира организира и ръководи съдебните служители; отговаря за управлението на административната дейност в съда; осигурява организационната връзка между административния ръководител, съдиите и администрацията на съда; въвежда програмни решения по дългосрочното планиране, бюджетната политика, финансите, автоматизацията, снабдяването с оборудване и връзките с обществеността.
VІ. Минимален размер на основната заплата за длъжността – 80 на сто от основното възнаграждение на съдия в административен съд.
Допълнителна информация за конкурса може да се получи на тел.073/883585, регистратура на Административен съд – Благоевград, където на разположение на кандидатите е копие от длъжностната характеристика за длъжността.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД:
П/ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА/


Обявата е публикувана на Интернет страницата на Административен съд - Благоевград на 26 Май 2010 г.