Сряда, 27.03.2019


Обявления

Дата: 14.07.2014 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   В изпълнение на разпоредбата на чл.4, ал.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, считано от 14.07.2014 г. Административен съд - Благоевград преминава към обслужване съгласно цитираната разпоредба.
   На страните по административни дела се осигурява възможност да заплащат депозити за вещи лица и държавни такси чрез магнитни или чип карти (дебитна или кредитна) на ПОС терминал, намиращ се в „Регистратура” на Административен съд – Благоевград.


       Председател на Административен съд - Благоевград:         /П/
                                                                                     (Мария Тодорова)


Дата: 05.03.2013
  Административен съд – Благоевград ОБЯВЯВА, че с жалба на Мая Василева Нешкова, с адрес: гр.София, бул.”Дондуков” № 23 се оспорва Заповед № АБ-92/03.12.2012 год. на Кмета на Община Сандански, с която е одобрен Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за имоти идентификатор 65334.97.14 и 65334.97.17, м.”Нишан таши”, чрез обособяване на урегулиран поземлен имот № І с отреждане за “Жилищно строителство в зона Жм”.
  По жалбата на Мая Василева Нешкова е образувано адм.д. № 166/2013г. по описа на съда, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 22.04.2013г. от 10:00ч. в Зала 002. Заинтересуваните лица могат да се конституират, като ответници в производството пред съда в едномесечен срок от обявяване на оспорването в Държавен вестник, чрез подаване на заявление до съда, което трябва да съдържа: а. трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв - за българските граждани; б. трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; в. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес; г. номер на делото; д. акта, който се оспорва, и органа, който го е издал; е. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; з. подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към подадени жалби в законоустановения срок.

СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ:    /п/С.Бърдаров

Дата: 03.12.2012
  Административен съд – Благоевград на основание чл. 188, вр. с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от АПК СЪОБЩАВА, че е постъпило оспорване от “България тур” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Козяк” №21А, вх.А, офис 2, представлявано от управителя Лъчезар Николов Динев и от “Интернет България” АД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. ”Козяк” № 21 А, вх. А, офис 2, представлявано от Лъчезар Николов Динев против Раздел І "Такса за битови отпадъци" и Раздел VІ "Такси за технически услуги" на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Банско и Приложение №1, т.1.1, 2.2 и 2.3 към нея, приети с Решение № 100/03.02.2004 г. на Общински съвет - Банско, изменени с Решение № 316/28.01.2009 г. на ОбС - Банско и Решение № 851/27.01.2011 г. на ОбС-Банско.
  Образувано е АДМ. ДЕЛО № 599/2012 г. по описа на съда и е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 25.01.2013 г. от 10:00 часа.

СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ:    /п/Любен Любенов

Дата: 03.12.2012
  Административен съд – Благоевград съгласно чл.188 от АПК ОБЯВЯВА, че с жалба на Емил Любомиров Илчев се оспорва чл. 19 а, ал. 14, т. 31; чл. 19 а, ал. 15 и чл. 23 от Наредба за опазване на общинската собсвеност и обществения ред на територията на Община Благоевград.По жалбата е образувано адм.д. № 825/2012г. по описа на съда, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 25.01.2013г. от 11:30ч. в Зала 001. Заинтересуваните лица могат да се конституират, като ответници в производството пред съда в едномесечен срок от обявяване на оспорването в Държавен вестник, чрез подаване на заявление до съда, което трябва да съдържа: а. трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв - за българските граждани; б. трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; в. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес; г. номер на делото; д. акта, който се оспорва, и органа, който го е издал; е. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; з. подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към подадени жалби в законоустановения срок.


СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ:    /п/Стоимен Бърдаров

Дата: 29.10.2012
  Административен съд – Благоевград на основание чл. 188, вр. с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 и чл. 192 от АПК СЪОБЩАВА, че е постъпило оспорване със Заповед № ОА-АК-535/19.10.2012 г. на Областния управител на Област Благоевград, с която оспорва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Благоевград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в частта му, с която е изменен и допълнен с Решение № 360 по Протокол № 11/31.08.2012 год. на Общински съвет – Благоевград, в частта по чл.21, ал.6 и в частта му, с която е изменен с Решение № 434 по Протокол № 13/28.09.2012 год. на Общински съвет – Благоевград, с което е изменено Решение № 360 по Протокол № 11/31.08.2012 год. в частта по чл.21,ал.6 и ал.9 (в частта, касаеща “както и други разноски по ал.6”).
  Образувано е АДМ. ДЕЛО № 718/2012 г. по описа на съда и е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.12.2012 г. от 10:00 часа.

СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ:    /п/Величка Василева

Дата: 26.04.2012
  Административен съд – Благоевград, на осн. чл. 181, ал.1 и 2 от АПК съобщава, че по Заповед № ОА-АК-193/03.04.2012г. на Областен управител на област Благоевград, с която на основание чл. 32, ал. 2 ЗА и чл. 185, ал. 2 и сл. от АПК, във вр. с чл. 45, ал. 3 от ЗМСМА е оспорил изменението и допълнението на чл. 50 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Якоруда, прието с Решение № 56 по Протокол № 6/16.03.2012 г. на ОбС – Якоруда в Административен съд Благоевград е образувано АДМ.Д. № 214/2012г. и е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 15.06.2012г. 11: 00ч.

СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ:    /п/Юлия Гочева

Дата: 21.02.2012
  Административен съд – Благоевград, на осн. чл. 188 във връзка с чл. 181, ал.1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Любен Захариев Георгиев против Решение № 25, прието с Протокол №3 на 23.11.2011 г. от Общински съвет – Благоевград, с което се изменя т.1.4 към Раздел І от Приложение №1 на Тарифата за конкретните размери на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Благоевград към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Благоевград, по което е образувано АДМ.Д. № 38/2012 г. по описа на Административен съд – Благоевград.

СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ:    /п/Велка Марянова

Дата: 17.02.2012
  Административен съд – Благоевград на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от АПК СЪОБЩАВА, че е постъпило оспорване от Александър Иванов Краваров, Ася Валентинова Рупчина, Ивайло Борисов Ръхов, Елена Георгиева Янчовичина, Лазар Методиев Захов, Никола Борисов Сакарев, Костадин Михаилов Юнчов, Драгомир Георгиев Клешков, Снежана Георгиева Захова, Ивайло Георгиев Янчовичин и Лиляна Димитрова Барякова всички със съдебен адрес гр. Благоевград, ул. “Арсений Костенцев” № 19, ет. 2 против Заповед №09-386/30.12.2011г. на Кмета на Община Банско, с която считано от 01.01.2012 г. е забранено движението на моторни превозни средства по следните улици и участъци от улици в гр. Банско: 1.1. ул. “Пирин” в гр. Банско, в участъка от кръстовището на ул. “Пирин”, ул. “Христо Матов” и ул. “Глазне” до кръстовището на ул. “Пирин” с ул. “Отец Паисий”; 1.2. ул. “Неофит Рилски” в участъка от кръстовището на ул. “Неофит Рилски” с ул. “България” до ул. “Пирин”; 1.3. ул. “5-ти Октомври” в участъка от кръстовището на ул. “5-ти Октомври” с ул. “Димитър Талев” до ул. “Неофит Рилски”; 1.4. ул. “Уста Глигор”; 1.5. ул. “Велян Огнев”; 1.6, ул. “Александър Буйнов”; 1.7. ул. “Яне Сандански”; 1.8. ул. “Никола Вапцаров” в участъка от ул. “Никола Вапцаров” с ул. “Бяло море” до пл. “Възраждане”; 1.9. пл. “Възраждане”. Забранено е спирането, паркирането и домуването на моторни превозни средства на пътното платно, тротоара и улици на посочените участъци. Определено е живущите в горепосочените улици да преминават след удостоверяване на адрес по лична карта или удостоверение за временно пребиваване на територията на гр. Банско, а обслужването на търговските обекти, находящи се в посочените участъци да се извършва при спазване на следния график: от 06.00 часа до 08.00 часа, от 11.00 часа до 12.00 часа и от 18.00 часа до 19.00 часа. Образувано е АДМ. ДЕЛО № 33/2012 г. по описа на съда и е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 28.03.2012 г. от 10:00 часа.

СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ:    /п/Любен Любенов

Дата: 10.05.2011
  Административен съд – Благоевград съобщава на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от АПК, че е постъпила жалба от Емил Любомиров Илчев и Йордан Емилов Илчев, двамата от гр. Благоевград, ул. „Цар Иван Шишман” № 18, ет.2, ап.8, с която са оспорени разпоредби на чл.19а, ал.1, ал.11, т.2, ал.14, т.31 и ал.15, т.2 от Наредба за опазване на общинската собственост и обществения ред на община Благоевград, изменена с Решение № 260 по Протокол № 13/29.10.2010 г. на Общински съвет Благоевград.
  На основание чл.188 от АПК, оспорването следва да бъде съобщено по реда на чл.181, ал.1 и ал.2 от АПК за оспорените разпоредби на чл.19а, ал.1, ал.11, т.2, ал.14, т.31 и ал.15, т.2 от Наредба за опазване на общинска собственост и обществения ред на Община Благоевград.
  По постъпилата жалба № 94-00-1296/06.04.2011 г. е образувано административно дело № 315/2011 г. по описа на Административен съд - Благоевград, насрочено за разглеждане на 03.06.2011 г. от 11:00 часа.
СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ:    /п/Велка Марянова

Дата: 10.02.2011
  Административен съд – Благоевград, на осн. чл. 181, ал.1 и 2 от АПК съобщава, че по жалба изх. № 06-04-8/31.01.2011 г. на Областен управител на област Благоевград, с която на основание чл. 32, ал. 2 ЗА и чл. 185, ал. 2 и сл. от АПК, във вр. с чл. 45, ал. 3 от ЗМСМА е оспорил чл. 23, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хаджидимово, приета с Решение № 140 по Протокол № 11/10.10.2008 г. на ОбС – Хаджидимово, допълнена с Решение № 151 по Протокол № 12/17.11.2008 г. и Решение № 220 по Протокол № 17/22.04.2009 г. в Административен съд Благоевград, е образувано АДМ.Д. № 89/2011г. делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 08.04.2011г. от 11:30 часа.
СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ:    /п/Юлия Гочева

Дата: 12.11.2010
  Административен съд – Благоевград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал.1 и ал. 2 от АПК съобщава, че е постъпила жалба от Областен управител на Област Благоевград, с която се оспорва чл.21, ал. 1 ,т. 1 и ал. 2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги от община Якоруда, приета с решение на Общински съвет – Якоруда № 37 по протокол № ОбС-04 от проведено заседание на 02.07.2010 г. По жалбата е образувано АДМ. Дело № 990/2010г. по описа на Административен съд – Благоевград, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 09.02.2010г. от 11 00 часа.
СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ:    /п/Юлия Гочева

Дата: 16.11.2010
  Административен съд – Благоевград, на осн. чл. 181, ал.1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Областния управител на Област Благоевград на Решение № 253 по Протокол № 12/24.09.2010 год. на Общински съвет – Благоевград, с което е приета на второ четене Наредбата за условията и реда за набиране, формиране и разпределяне на средствата за допълнително материално стимулиране и обучение на служители в дирекция „МДТ” при Община Благоевград и са изменени чл.2, ал. 1, чл. 13, ал. 1, т.1 и т.2, чл. 14 и § 6 от Допълнителните разпоредби на същата наредба. Въз основа на Заповед № ОА – АК- 839/09.11.2010 г. на Областния управител на област Благоевград, с която се оспорва Решение № 253 по Протокол № 12/24.09.2010 год. на Общински съвет Благоевград в Административен съд – Благоевград, е образувано АДМ. ДЕЛО № 931/2010 г.Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.01.2011 г. от 11:30 часа. СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ:    /п/Юлия Гочева

Дата: 22.10.2010
  Административен съд – Благоевград, на осн. чл. 181, ал.1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Областния управител на Област Благоевград на Решение № 349 по Протокол № 26/09.03.2010 год. на Общински съвет – Хаджидимово, с което е приет уточнения годишен план на бюджета за 2009 г. по приходната и разходната част по функции и дейности; отчета на бюджета на Община Хаджидимово за 2009 г.; окончателния годишен план и отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове за 2009 г.; годишния план и бюджета за капиталовите разходи за 2009 г.; отчета за състоянието на общинския дълг за 2009 г.; просрочените задължения към 31.12.2009 г.
  Въз основа на Заповед № ОА – 171/26.03.2010 г. на Областния управител на област Благоевград, с която се оспорва Решение № 349 по Протокол № 26/09.03.2010 год. на Общински съвет Хаджидимово в Административен съд – Благоевград, е образувано АДМ. ДЕЛО № 295/2010 г.
  Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 01.12.2010 г. от 10:00 часа.
  Обявлението е поставено на таблото за обявления до входната врата на Административен съд - Благоевград на 22.10.2010 г.
СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ:    /п/Любен Любенов

Дата: 04.10.2010
  На основание чл.188 от АПК във връзка с чл.181,ал.1 и 2 от АПК Административен съд – Благоевград ОБЯВЯВА, че на 24.09.2010г. в съда е постъпила жалба от Областен управител на Област Благоевград, с която се оспорва чл. 24 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Петрич, приета с Решение № 90 по Протокол №9/11.04.2010г. на Общински съвет – Петрич. С жалбата е направено и искане за спиране изпълнението на оспорените разпоредби на подзаконовия нормативен акт . В тази връзка е образувано административно дело № 847/2010г. , което на насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание в Зала № 1 на 12.11.2010г. от 11:00ч.
СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ:    /п/Стоимен Бърдаров

Дата: 21.09.2010
  Административен съд – Благоевград съобщава на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от АПК, че е постъпила Заповед № ОА-544/08.09.2010 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград, с която е оспорено Решение № 195 по Протокол 10 на Общински съвет – Благоевград, постановено в проведеното редовно заседание на 29.07.2010 г., ведно с потвърдително Решение № 222, по Протокол № 11 от заседание на Общински съвет – Благоевград, проведено на 19.08.2010 г., като незаконосъобразно.
  Оспорването е подсъдно на Административен съд – Благоевград, съгласно чл.191, ал.2 и чл.133, ал.1 от АПК. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание с участието на страните по чл.189, ал.1 от АПК – оспорващият, Общински съвет – Благоевград, и прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, съгласно чл.192 от АПК. Делото следва да бъде разгледано в състав от трима съдии, съгласно чл.191, ал.2 от АПК.
  На основание чл.188 от АПК, оспорването следва да бъде съобщено по реда на чл.181, ал.1 и ал.2 от АПК за оспорените разпоредби на чл.8, ал.2; чл.8, ал.3; чл.8, ал.4; чл.19а, ал.7; чл.19а, ал.11; чл.19а, ал.14 т.31, т.41, и т.42; чл.19а, ал.15; чл.20 и чл.23 от Наредба за опазването на общинска собственост и обществения ред на Община Благоевград. По постъпилата Заповед № ОА-544/08.09.2010 г. е образувано административно дело № 811/2010 г. по описа на Административен съд - Благоевград, насрочено за разглеждане на 05.11.2010 г. от 11:00 часа.
СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ:    /п/Велка Марянова

Дата: 10.08.2010
Административен съд – Благоевград, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Областния управител на Област Благоевград със заповед № ОА-172/26.03.2010 год. на Решение № 348 на Общински съвет-Хаджидимово, взето с протокол № 26/09.03.2010г., с което е потвърдено Решение № 329, взето с протокол № 25/05.02.2010 год., с което е приет бюджет на Община Хаджидимово за 2010 год., по което е образувано адм. дело № 294/2010 год. по описа на Административен съд-Благоевград.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 30.09.2010 год. от 10:00 часа.
СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ:    /п/Емилия Кирова

Дата: 17.05.2010
Административен съд – Благоевград, на осн. чл. 188 във връзка с чл. 181, ал.1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Областния управител на Област Благоевград на чл. 21, ал. 8 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Симитли, изменен с Решение № 511 по Протокол № 40/14.04.2010 г.на Общински съвет – Симитли, потвърдено с Решение № 519 по Протокол № 41/03.05.2010 г. на ОбС – Симитли, по което е образувано АДМ.ДЕЛО № 444/2010 г. по описа на Административен съд – Благоевград. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 15.06.2010г. от 10:00 часа.
СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ:    /п/Любен Любенов

Дата: 22.04.2010
Административен съд – Благоевград съобщава на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от АПК, че е постъпила жалба от Емил Любомиров Илчев, гр. Благоевград, ул. „Цар Иван Шишман” № 18, ет.2, ап.8, с която са оспорени разпоредбите на чл.8, ал.2; чл.8, ал.3; чл.8, ал.4; чл.19а, ал.7; чл.19а, ал.11; чл.19а, ал.14 т.31, т.41 и т.42; чл.19а, ал.15; чл.20 и чл.23 от Наредбата за опазване на общинската собственост и обществения ред на Община Благоевград, изменени с решение №80 по Протокол №3/27.03.2009 г. на Общински съвет – Благоевград. По жалбата е образувано административно дело № 318/2010 г. по описа на Административен съд – Благоевград, насрочено за разглеждане на 18.06.2010 г. от 11:00 часа.
СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ:    /п/Велка Марянова

Дата: 01.02.2010
Административен съд – Благоевград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал.1 и ал. 2 от АПК съобщава, че е постъпила жалба от Идеал Едипов Мутишев, Едип Ибрахимов Мутишев, Любен Захариев Георгиев и Мая Евстатиева Георгиева, с която се оспорва Решение № 297/27.11.2008г. на Общински съвет Благоевград, с което е изменена Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Благоевград, в частта относно чл. 17, глава ІІ, раздел І Такса за битови отпадъци. По жалбата е образувано АДМ. Дело № 27/2010г. по описа на Административен съд – Благоевград, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 12.03.2010г. от 10 30 часа.
СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ:    /п/Юлия Гочева

Дата: 26.11.2009
Административен съд – Благоевград съобщава на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от АПК, че е постъпила Заповед № ОА-1665/05.11.2009 г. на Областния управител на област с административен център Благоевград, с която е оспорена разпоредбата на чл.24 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, изменена с решение №272 по Протокол №25 от заседание на Общински съвет-гр.Гоце Делчев, проведено на 20.10.2009 г., по която е образувано Административно дело № 972/2009 г. по описа на Административен съд – Благоевград.
СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ:    /п/Велка Марянова

Дата: 06.10.2009
Административен съд – Благоевград, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Лалка Лефтерова Бенгюзова против Заповед № 1761/21.08.2009г. на Кмета на Община Благоевград пр. осн. от ЗМСМА, с която се разрешава да се отрежат декоративни дървета, намиращи се на улиците: ул. „Сан Стефано”, ул. „Иван Михайлов” и ул.”Владо Черноземски” и попадат в строителната площадка на обект Благоустрояване на кръстовище между бул.”Св. Св. Кирил и Методий и ул.”Владо Черноземски” - кръгово движение, както следва: липи – 10 броя, по което е образувано Административно дело № 808/2009г. по описа на Административен съд – Благоевград.
СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ:    /п/Величка Василева

Дата: 01.10.2009
Административен съд – Благоевград, на осн. Чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава че е постъпило оспорване от Лалка Лефтерова Бенгюзова против Заповед № 1755/ 19.08.2009 г. на Кмета на Община Благоевград пр. осн. ЗМСМА, с която се разрешава да се отрежат декоративни дървета, намиращи се на улиците „Николай Петрини”;”Димитър Димов”; “Кръстьо Асенов”; “Иван Михайлов” и ”Сан Стефано”, находящи се в Благоевград, както следва: липа 33 бр.; явор – 54 бр.; сребрист явор – 1 бр.; ясен – 11 бр.; бреза -1 бр., по което е образувано АДМ. Д. № 807/2009 г. по описа на Административен съд – Благоевград.
СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ:    /п/Боряна Тодорова

Дата: 12.01.2009
Административен съд – Благоевград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал.1 и ал.2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Областния управител на Област с административен център Благоевград на чл.26, ал.1,б.”а” от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кресна, приет с решение №354 по протокол №15 от проведено заседание на 05.12.2008г. на Общински съвет – Кресна, по което е образувано АДМ.Д. № 61/2009 г. по описа на Административен съд – Благоевград, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 19.02.2009г. от 11:00 часа.
СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ:    /п/Стоимен Бърдаров

Дата: 22.12.2008
Административен съд – Благоевград, на осн. чл. 188 във връзка с чл. 181, ал.1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Община Благоевград, представлявана от Кмета Костадин Паскалев против Решение №316 по Протокол №14/27.11.2008г. на Общински съвет- Благоевград, с което се изменя чл.21, ал.2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет Благоевград, по което е образувано АДМ.Д. № 1572/2008 г. по описа на Административен съд – Благоевград. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 27.02.2009г. от 11:00 часа.
СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ:/п/Стоимен Бърдаров