Понеделник, 18.11.2019

НОВИНИ - АРХИВ 2015 год.

Дата: 07.12.2015 г.

   На 03.12.2015г. на тържествена церемония в Правно-историческия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, в присъствието на декана на факултета доц. Габриела Белова, заместник-деканите доц. Николай Марин и доц. Валентин Василев, студенти, преподаватели и съдии от Административен съд – Благоевград, Председателят на Административен съд – Благоевград Мария Тодорова връчи наградата на Асоциацията на българските административни съдии „Студент по право на годината” .
   Решението през 2015г. наградата да се присъди на Паунка Костадинова - студент в ІІІ-ти курс, специалност „Право“ е прието от Управителния съвет на Асоциацията на българските административни съдии на заседание, проведено на 04.11.2015г.
   Според статута на наградата тя се присъжда на студенти в редовна форма на обучение от юридическите факултети в страната на ротационен принцип.
   Целта на наградата е да насърчи и мотивира студентите към работа и развитие в областта на публично правните науки и се присъжда на студенти в неравностойно положение, които показват отлични резултати в академичната дейност и определен интерес към публично правните науки.
   Наградата е парична в размер на 1000 лева, грамота и статуетка - козирог - символ на целеустременост и упоритост и се връчва ежегодно в навечерието на студентския празник 8-ми декември.
   От името на Управителния съвет на Асоциацията на българските административни съдии Председателят на Административен съд – Благоевград пожела на Паунка Костадинова да следва мечтите си, да бъде упорита и целеустремена, да преодолява с лекота всяко лично и професионално предизвикателство.Дата: 04.12.2015 г.

   С решение №1881/03.12.2015г., постановено по адм. дело №838/2015г. се ПОТВЪРЖДАВА Решение № 281-МИ/02.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия – гр.Петрич, с което са обявени резултатите от гласуването при произведен втори тур на местните избори за Кмет на Кметство с.Рупите, Община Петрич на 01.11.2015 г. и е обявен за избран за Кмет на Кметство с.Рупите, Община Петрич на втори тур Георги Митков Атанасов.
   Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


   С решение №1887/03.12.2015г., постановено по адм.дело № 808/2015 год. се ПОТВЪРЖДАВА Решение № 335-МИ/28.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия -Благоевград, с което е обявен резултатът от произведените на 25.10.2015 год. избори за общински съветници.
   Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


Дата: 03.12.2015 г.

   На 20.11.2015 год. стартира реализирането на Пилотна образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие” сред ученици, с цел повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България. Програмата се реализира, съгласно сключено споразумение за сътрудничество между Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката. В тази програма съдии от Административен съд - Благоевград са определени да проведат лекционен курс сред учениците от 10-те класове на НХГ ”Св. Св. Кирил и Методий”- Благоевград и ЕГ „Акад. Л. Стоянов“ в часовете по „Етика и право”.
    Основните цели на Пилотната образователна програма са:
      - Обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата, функциите и значението на съдебната власт;
      - Формиране на правна грамотност и култура;
      - Постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие;
      - Повишаване на доверието в съдебната власт;
      - Повишаване степента на спазване на законите;
   В изпълнение на ангажиментите си по споразумението, Административен съд– Благоевград, Окръжен съд – Благоевград и Окръжна прокуратура – Благоевград, съвместно с ръководствата на гимназиите и преподавателите по „Етика и право”, разработиха график за провеждане на програмата по конкретни теми и лектори.
   Темите се разработени в следните направления – Разделение на властите според Конституцията на Република България; Функции на съдебната власт; Структура на съдебната система; Висш съдебен съвет; Представяне на професиите съдия, прокурор и следовател; Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления, извършване от наркозависими лица. Трафик на хора. Децата и компютърните/кибер престъпленията. Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им. Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Детското насилие. Как може да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления? Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието - жертви и из вършители на престъпление. Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите.
   Изпълнението на пилотната програма за учебната 2015/2016 год. започна с изложение на съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева от Административен съд – Благоевград на тема „Представяне на професиите съдия, прокурор и следовател“ пред ученици от 10-ти клас от НХГ ”Св. Св. Кирил и Методий”- Благоевград.


Дата: 02.12.2015 г.

   С решение № 1867/01.12.2015г., постановено по адм. дело №847/2015 год. се ПОТВЪРЖДАВА Решение №284-МИ/02.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич, с което са обявени резултатите от гласуването при произведен втори тур на местните избори за кмет на Кметство с. Габрене, община Петрич на 01.11.2015 г. и е обявена за избрана за кмет на Кметство с. Габрене, община Петрич на втори тур Дафина Кирилова Пецева.
   Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


Дата: 01.12.2015 г.

   С решение № 1850/30.11.2015г., постановено по адм. дело №799/2015 год. се ПОТВЪРЖДАВА Решение № 153-МИ/НР/27.10.2015 г. на ОИК – Банско, с което е обявен резултата от произведените на 25.10.2015 г. избори за общински съветници на Община Банско.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от обявяването му на страните.


Дата: 30.11.2015 г.

   С решение № 1846/27.11.2015г., постановено по адм. дело №849/2015 год. се ПОТВЪРЖДАВА Решение № 398-МИ/02.11.2015г. на Общинска избирателна комисия – гр.Сандански, с което Кирил Андонов Котев е обявен за избран за Кмет на Община Сандански.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от обявяването му на страните.


Дата: 24.11.2015 г.

   С решение № 1812/24.11.2015г., постановено по адм. дело №856/2015 год. се ПОТВЪРЖДАВА Решение № 290-МИ/02.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич, с което са обявени резултатите от гласуването при произведен втори тур на местните избори за кмет на Кметство с. Кулата, община Петрич на 01.11.2015 г. и е обявен за избран за кмет на кметството на втори тур Димитър Георгиев Дамянов.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от обявяването му на страните.


Дата: 20.11.2015 г.

    С Решение № 1792/20.11.2015год., постановено по адм. дело № 816/2015 год. се ПОТВЪРЖДАВА Решение № 245-МИ/27.10.2015 год. на Общинска избирателна комисия (ОИК) - Петрич, с което е обявен резултата от произведените на 25.10.2015 год. избори за общински съветници в община Петрич.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от обявяването му на страните.


Дата: 19.11.2015 г.

    С Протоколно определение № 1751/16.11.2015год., постановено по адм. дело № 850/2015 год. се ПРЕКРАТЯВА производството по делото, поради оттегляне на постъпилата от Вельо Атанасов Илиев от гр. Петрич - кандидат за кмет на община Петрич жалба, с която е оспорено решение на Общинска избирателна комисия /ОИК/ – Петрич № 291-МИ/02.11.2015 г. за определяне на изборните резултати от втория тур на проведените местни избори за избор на кмет на община Петрич, на основание чл. 159, т. 8 АПК.


   С Определение №1782/19.11.2015г., постановено по адм. дело № 834/2015г. се ПРЕКРАТЯВА производството по делото, поради постъпила молба от Валери Бориславов Смиленов и Георги Борисов Ковачки, в качеството им на кандидати за кмет на Община Благоевград, с която оттеглят жалбата си против Решение № 334-МИ/28.10.2015 год. на ОИК - Благоевград, с което за кмет на Община Благоевград е избран на първи тур Атанас Станкев Камбитов, на основание чл.159, т.8 от АПК.


   С Решение № 1772/18.11.2015год., постановено по адм. дело № 801/2015 год. се ПОТВЪРЖДАВА Решение №151-МИ/26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Банско, с което Георги Иванов Икономов е обявен за избран за Кмет на Община Банско.
   Решението може да се обжалва в 7-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд на Република България.


   С Решение № 1779/18.11.2015год., постановено по адм. дело № 819/2015 год. се ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН резултата от произведените на 25.10.2015г. в община Гоце Делчев избори за общински съветници, определен с Решение №193МИ/НР от 27.10.2015г. на Общинската избирателна комисия – Гоце Делчев по отношение на Михаил Крумов Ковачев – кандидат за общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ”.
   ИЗПРАЩА преписката на Общинската избирателна комисия – Гоце Делчев за обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП „ГЕРБ“ кандидат.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от обявяването му на страните.


Дата: 18.11.2015 г.

    С решение № 1765/17.11.2015год., постановено по адм. дело № 820/2015 год. се ПОТВЪРЖДАВА решение № 159-МИ/26.10.2015 год. на Общинска избирателна комисия – Струмяни, с което е обявен за избран за кмет на Община Струмяни на първи тур ЕМИЛ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от обявяването му на страните.


   С решение № 1767/17.11.2015год., постановено по адм. дело № 797/2015 год. се ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН избора на Борис Андонов Тупаров за кмет на Кметство с. Долна Крушица, община Петрич, проведен на 25.10.2015 г., изборните резултати от който са обявени с Решение № 248-МИ/27.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от обявяването му на страните.


Дата: 17.11.2015 г.

    С решение № 1750/16.11.2015год., постановено по адм. дело № 804/2015 год. се ПОТВЪРЖДАВА Решение №168-МИ/26.10.2015 год. на Общинска избирателна комисия - Струмяни, с което е обявен резултата от произведените на 25.10.2015 год. избори за общински съветници на община Струмяни.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от обявяването му на страните.


Дата: 12.11.2015 г.

   На 11.11.2015г. е постъпила жалба от Благовест Огнянов Башлиев, кандидат за Кмет на кметство с. Кулата срещу Решение № 290-МИ/02.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия /ОИК/ - гр. Петрич, с което е обявен резултата от произведения на 01.11.2015 г. II тур на изборите за кмет на Кметство с. Кулата, община Петрич и Димитър Георгиев Дамянов е обявен за избран за кмет на Кметство с. Кулата, община Петрич. Образувано е адм.дело №856/2015г.
   Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, което ще се проведе на 18.11.2015 год. от 10.00 часа в Административен съд – Благоевград.


Дата: 10.11.2015 г.

   На 09.11.2015 год. в Административен съд – Благоевград, е постъпила жалба от Евтим Димитров Николов - кандидат за кмет на Кметство с.Габрене, Община Петрич, против Решение № 284-МИ/02.11.2015 год. на Общинска избирателна комисия (ОИК) –Петрич, с което е обявен резултата от произведения ІІ тур на 01.11.2015 г. за избор за кмет на кметство Габрене, общ.Петрич, с което Дафина Кирилова Пецева е обявена за избрана за кмет на кметство Габрене, общ.Петрич. Образувано е адм. дело №847/2015г.
   Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, което ще се проведе на 13.11.2015 год. от 11.30 часа в Административен съд – Благоевград.


   На 09.11.2015 год. в Административен съд – Благоевград, е постъпила жалба от Веселин Иванов Янакиев, в качеството му на кандидат за кмет на от НФСБ на Кметство с.Спатово, Община Сандански, против Решение № 339-МИ/02.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) Сандански, с което е обявен резултата от произведения ІІ тур на 01.11.2015 г. за избор за кмет на кметство Спатово, общ.Сандански, с което Миглена Иванова Държанлиева е обявена за избрана за кмет на кметство Спатово, Община Сандански. Образувано е адм. дело №848/2015г.
   Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, което ще се проведе на 13.11.2015 год. от 15.30 часа в Административен съд – Благоевград.


   На 09.11.2015г. е постъпила жалба от Яне Георгиев Янев, кандидат за кмет на Община Сандански и Иван Славчев Подолински, представител на ПП „Ред, законност и справедливост“, против Решение № 398-МИ/02.11.2015 год. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – гр.Сандански, с което е обявен резултата от произведения ІІ тур на 01.11.2015 г. за избор за кмет на Община Сандански. Образувано е адм. дело № 849/2015г.
   Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, което ще се проведе на 17.11.2015 год. от 13.30 часа в Административен съд – Благоевград.


   На 09.11.2015г. е постъпила жалба от Вельо Атанасов Илиев от гр. Петрич - кандидат за кмет на община Петрич на провелите се местни избори 2015 г. за кмет на община Петрич, с която е оспорено решение на Общинска избирателна комисия /ОИК/ – Петрич № 291-МИ/02.11.2015 г. за обявяване на изборните резултати от проведения на 01.11.2015 г. втори тур на местните избори за кмет на община Петрич. Образувано е адм. дело №850/2015г.
   Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, което ще се проведе на 16.11.2015 год. от 13.00 часа в Административен съд – Благоевград.


Дата: 06.11.2015 г.

   На 05.11.2015г. са постъпили жалби от Георги Борисов Ковачки, Николай Иванов Божков, Иван Добринов Хамбарджийски, Александър Светославов Мановски, Валери Бориславов Смиленов, Спас Николов Велков, Лазар Андреев Андреев, Владимир Красимиров Елезов, Кирил Станиславов Анастасов, всички в качеството им на кандидати за общински съветници, Владимир Витков Пандев, в качеството му на председател на ОБС на БСП Благоевград, Николай Иванов Божков, в качеството му на Областен координатор на НФСБ –Благоевград, Искрен Албенов Шишков, в качеството му на Зам.-председател на ОС ДПС-Благоевград, от Лазар Андреев Андреев, кандидат за общински съветник от ПП"Зелена партия", от Валери Крумов Миленков, кандидат за общински съветник и от Любов Кирилова Иванова, Кандидат за общински съветник от "Социалдемократи"", против Решение №335-МИ/28.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Благоевград, с което е обявен резултата от проведените на 25.10.2015 год. избори за общински съветници.


   На 05.11.2015г. е постъпила жалба от Георги Борисов Ковачки, Валери Бориславов Смиленов, Владимир Красимиров Елезов, всичките в качеството и на кандидати за кмет на Община Благоевград и от Владимир Витков Пандев, в качеството си на председател на ОБС на БСП – Благоевград, против Решение № 334-МИ/28.10.2015 год. на Общинска избирателна комисия – Благоевград, с което за кмет на Община Благоевград е избран на първи тур Атанас Станкев Камбитов. Образувано е адм. дело № 834/2015 год.


   На 05.11.2015г. е постъпила жалба от Димитър Василев Господинов от с.Рупите, Община Петрич, кандидат за кмет на кметство с.Рупите, общ.Петрич, от „Земеделци за Петрич“, против Решение № 281-МИ/02.11.2015 год. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – гр.Петрич, с което е обявен резултата от произведения ІІ -тур на 01.11.2015 г., за избор на Кмет на кметство Рупите, общ.Петрич. Образувано е адм. дело №838/2015г.
   Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, което ще се проведе на 13.11.2015 год. от 13.30 часа в Зала №1 на Административен съд – Благоевград.


Дата: 05.11.2015 г.

   На 30.10.2015 год. в Административен съд – Благоевград, постъпи жалба от Митко Стоянов Тилев - кандидат за кмет на Кметство с.Долна Крушица, Община Петрич, против Решение №248-МИ/27.10.2015 год. на Общинска избирателна комисия – гр.Петрич, с което Борис Андонов Тупаров, издигнат от Коалиция „Роден край“, е обявен за избран за Кмет на Кметство с.Долна Крущица, Община Петрич на проведените на 25.10.2015 год. местни избори. Образувано е адм. дело № 797/2015 год.
   Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, което ще се проведе на 06.11.2015 год. от 13.30 часа в Зала №1 на Административен съд – Благоевград.


   На 02.11.2015 год., са постъпили жалби от Коалиция „Реформаторски блок“, представлявана от Иван Костадинов Докторов и Стефан Михайлов Захов; Лазар Методиев Захов – кандидат за Кмет на Община Банско от Коалиция „Реформаторски блок“; Местна коалиция „Заедно за Община Банско – ВМРО, ББЦ, ДСХ, АТАКА“, представлявана от Александър Димитров Пиришанчин и Александър Иванов Краваров – кандидат за Кмет на Община Банско от Местна коалиция „Заедно за Община Банско – ВМРО, ББЦ, ДСХ, АТАКА“ “, против Решение №151-МИ/26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Банско, с което Георги Иванов Икономов е обявен за избран за кмет на Община Банско на проведените на 25.10.2015 год. местни избори. Образувано е адм. дело №801/2015 год.
   Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, което ще се проведе на 09.11.2015 год. от 10.00 часа в Зала №1 на Административен съд – Благоевград.


   На 02.11.2015 год. и на 03.11.2015 год., са постъпили жалби от Борислав Йорданов Чиликов, кандидат да общински съветник от Местна коалиция „Община Струмяни - Наш дом - Александър Стамболийски, Партия на зелените, Нова алтернатива“, Борислав Георгиев Фильов, кандидат за общински съветник, издигнат от Политическа партия „Движение 21“, Димитрина Иванова Николова и Симона Валериева Кехайова, кандидати за общински съветници в община Струмяни от Местна коалиция „АБВ-НДСВ“, против Решение № 168-МИ/26.10.2015 год. на Общинска избирателна комисия Струмяни, с което е обявен резултата от проведените на 25.10.2015 год. избори за общински съветници. Образувано е адм. дело № 804/2015 год.
   Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, което ще се проведе на 09.11.2015 год. от 15.00 часа в Зала №1 на Административен съд – Благоевград.


   На 02.11.2015г. и на 04.11.2015г. са постъпили жалби от Спас Петров Ненов, в качеството му на кандидат за общински съветник от Политическо движение "Социалдемократи", и като представляващ Политическо движение "Социалдемократи", от Георги Юлиянов Иванов, кандидат за общински съветник от Коалиция "Реформаторски блок", от Георги Викторов Мавродиев, Кандидат за общински съветник от Коалиция "Реформаторски блок" и от Илияна Валериева Керина - Качева, в качеството на кандидат за общински съветник от ПП" Глас Народен", против Решение №335-МИ/28.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Благоевград, с което е обявен резултата от проведените на 25.10.2015 год. избори за общински съветници. Образувано е адм. дело №808/2015г.
   Делото е е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, което ще се проведе на 11.11.2015 год. от 14.00 часа в Зала №1 на Административен съд – Благоевград.


   На 02.11.2015г., на 03.11.2015г. и на 04.11.2015г. са постъпили жалби от Коалиция „Реформаторски блок“, чрез Иван Костадинов Докторов и Стефан Михайлов Захов /заедно/, от Местна коалиция „Заедно за Община Банско – ВМРО, ББЦ, ДСХ, Атака“, представлявана от Александър Димитров Пиришанчин и от Лазар Методиев Захов, Кандидат за общински съветник от Коалиция "Реформаторски блок", против Решение № 153-МИ /НР/27.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Банско, с което е обявен резултата от проведените на 25.10.2015 год. избори за общински съветници. Образувано е адм. дело 799/2015 год.
   Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, което ще се проведе на 10.11.2015 год. от 15.00 часа в Зала №1 на Административен съд – Благоевград.


   На 03.11.2015г. в АС - Благоевград са постъпили жалба от Ваня Георгиева Илиева, в качеството и на кандидат за Кмет на Община Струмяни, и Кирил Любенов Укев, в качеството му на общински ръководител на ПП "ГЕРБ" за Община Струмяни, против решение № 159-МИ/26.10.2015 год. на общинска избирателна комисия Струмяни, с което за кмет на Община Струмяни е избран на първи тур Емил Димитров Илиев. Образувано е адм.дело № 820/2015г.
   Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, което ще се проведе на 11.11.2015 год. от 10.00 часа в Зала №2 на Административен съд – Благоевград.


   На 03.11.2015г. е постъпила жалба от Костадинка Георгиева Богданова – кандидат за общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ” в Община Гоце Делчев против Решение №193МИ/НР от 27.10.2015г. на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Гоце Делчев, с което е обявен резултата от произведените на 25.10.2015 год. избори за общински съветници. Образувано е адм. дело №819/2015г.
   Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, което ще се проведе на 11.11.2015 год. от 11.30 часа в Зала №1 на Административен съд – Благоевград.


   На 03.11.2015г. са постъпили жалби от Коалиция „Реформаторски блок“, представлявана от Николай Ненчев – ПП „БЗНС“, Меглена Кунева – ПП „ДБГ“, Радан Кънев – ПП „ДСБ“, Корман Исмаилов – ПП „НПСД“ и Божидар Лукарски – ПП „СДС“, от Политическа партия „Българска нова демокрация“, представлявана от пълномощника Величка Петрова Спасов, Местна коалиция „Роден край“, представлявана от упълномощения представител Стоян Василев Николов, от Политическа партия „Алтернатива за българско възраждане (ПП „АБВ“), представлявана от пълномощника Димитър Христов Атанасов, от Коалиция „Народен съюз“, представлявана от пълномощника Христо Василев Георгиев, против Решение № 245-МИ/27.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич.
   По жалба от Местна коалиция „Роден край“, представлявана от упълномощения представител Стоян Василев Николов, против Решение № 245-МИ/27.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич, с което е обявен резултата от проведените на 25.10.2015 год. избори за общински съветници, е образувано адм. дело 816/2015г.
   Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, което ще се проведе на 10.11.2015 год. от 13.00 часа в Зала №1 на Административен съд – Благоевград.


Дата: 23.04.2015г.

     На 16.04.2015г. Административен съд - Благоевград проведе Ден на отворените врати.
     В Деня на отворените врати студенти от Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград в присъствието на свои колеги, магистрати и журналисти представиха дейността на административните съдилища, видовете дела, които се разглеждат в Административен съд – Благоевград, начина на образуване, разпределение и движение на делата. Студентите представиха и симулиран съдебен процес по касационно наказателно-административен характер дело.
     Ден на отворените врати се организира за трети път от Административен съд – Благоевград с цел постигане на по-добра информираност на гражданите и прозрачност при осъществяване на съдебната дейност.


Дата: 07.04.2015г.

     На 16.04.2015г. (четвъртък) от 10.30 часа Административен съд – Благоевград организира Ден на отворените врати, който ще се проведе в сградата на съда, находяща се в гр. Благоевград, ул. “Тодор Александров” №47, вх.А, ет.3.
     Инициативата Ден на отворените врати е заложена в годишната програма за дейността на Висшия съдебен съвет и е насочена към популяризиране дейността на съда с цел постигане на по-добра информираност и прозрачност при осъществяване на съдебната дейност.
     В Деня на отворените врати от 10.30 часа граждани и журналисти могат да посетят сградата на Административен съд – Благоевград, съдебна зала №1, където студенти от Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград ще представят дейността на административните съдилища, видовете дела, които се разглеждат в Административен съд – Благоевград, начина на образуване, разпределение и движение на делата. Студентите ще представят и симулиран съдебен процес по касационно наказателно-административен характер дело.


Дата: 25.02.2015г.

   На 06 март 2015 година (петък) от 11:00 часа в Зала 1 в сградата на Административен съд - Благоевград ще се представи годишния доклад за дейността на съда за 2014 година. На представянето ще присъстват представители на Върховния административен съд, Висшия съдебен съвет, съдебната и изпълнителната власт, академичните среди и др.


Архив: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007