Понеделник, 18.11.2019

НОВИНИ - АРХИВ 2014 год.

Дата: 14.07.2014 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   В изпълнение на разпоредбата на чл.4, ал.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, считано от 14.07.2014 г. Административен съд - Благоевград преминава към обслужване съгласно цитираната разпоредба.
   На страните по административни дела се осигурява възможност да заплащат депозити за вещи лица и държавни такси чрез магнитни или чип карти (дебитна или кредитна) на ПОС терминал, намиращ се в „Регистратура” на Административен съд – Благоевград.


       Председател на Административен съд - Благоевград:         /П/
                                                                                     (Мария Тодорова)Дата: 17.04.2014 г.

Административен съд – Благоевград проведе Ден на отворените врати

   В Деня на отворените врати – 16.04.2014г. от 09.30 часа студенти от Правно-историческия факултет на Югозападния университет “Неофит Рилски” – Благоевград бяха приети от Председателя и от магистратите на Административен съд - Благоевград.
   Съдия Илонка Рашкова и съдия Ваня Вълкадинова запознаха студентите с работата и функциите на съответните служби и с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и предоставиха възможност да посетят службите в институцията.
   В 10.00 часа се проведе среща с председателя на съда Мария Тодорова и заместник-председателя Марияна Мицева, които запознаха участниците със структурата на институцията, с начина на образуване, разпределение и движение на делата и презентираха програмата за разпределение на делата.
   В 10.30 часа в Зала №1 на съда съдия Серафимка Мадолева, съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева и съдия Иван Шекерлийски запознаха студентите със спецификата на работа на магистратите, с функциите и видовете дела, които се разглеждат в съда, както и с интернет страницата на съда и с възможностите за получаване на информация от нея.
   Ден на отворените врати се организира за втори път от Административен съд – Благоевград с амбицията това събитие да стане традиционно.


Дата: 09.04.2014 г.
   На 16.04.2014г. (вторник) от 09.30 часа Административен съд – Благоевград организира Ден на отворените врати, който ще се проведе в сградата на съда, находяща се в гр. Благоевград, ул. “Тодор Александров” №47, вх.А, ет.3. Инициативата Ден на отворените врати е заложена в годишната програма за дейността на Висшия съдебен съвет съда и има за цел да популяризира дейността на съда с цел постигане на по-добра информираност и прозрачност при осъществяване на съдебната дейност. В Деня на отворените врати от 09.30 часа граждани и журналисти могат да посетят сградата на Административен съд – Благоевград и да се запознаят с работата на съответните служби, с организацията на административната дейност на съда и с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги. От 10.00 часа в кабинета на Председателя на Административен съд - Благоевград участниците ще бъдат запознати със структурата на институцията, с начина на образуване, разпределение и движение на делата, след което ще се презентира програмата за разпределение на делата. От 10.30 часа в Зала №1 на съда участниците ще могат да се запознаят със спецификата на работа на магистратите, с видовете дела, които се разглеждат в Административен съд – Благоевград, с интернет страницата на съда и с възможностите за получаване на информация от нея.


Дата: 31.03.2014 г.
   С Решение №496/31.03.2014 г. постановено по адм.д.№203/2014 г. по описа на Административен съд - Благоевград
   ПОТВЪРЖДАВА решение на ОИК - Благоевград от 17.03.2014 г., с което Йордан Венчов Китанов, издигнат от Инициативен комитет е обявен за избран за кмет на кметство с. Изгрев, общ. Благоевград на проведения на 16.03.2014 г. първи тур на частичните избори за кмет на кметство.
   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7 - мо дневен срок от обявяването му на страните.


Дата: 04.03.2014 г.
   На 7 март 2014 година (петък) от 11:00 часа в Зала 1 в сградата на Административен съд - Благоевград ще се представи годишния доклад за дейността на съда за 2013 година.
   На представянето ще присъстват представители на Върховния административен съд, Висшия съдебен съвет, съдебната и изпълнителната власт, академичните среди и др.

Архив: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007