Понеделник, 18.11.2019

НОВИНИ - АРХИВ 2013 год.

Дата: 05.11.2013 г.

   С Решение №1897/05.11.2013г., постановено по адм.дело №812/2013г. се ПОТВЪРЖДАВА Решение на Общинската избирателна комисия - Гърмен от 30.09.2013г. за определяне на изборния резултат от проведения на 29.09.2013г. частичен избор за кмет на община Гърмен, с което Минка Сабриева Капитанова е обявена за избрана за кмет на община Гърмен.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от обявяването му на страните.


Дата: 07.10.2013 г.
   На 07.10.2013 в Административен съд – Благоевград, постъпи жалба от Верхад Шефкетов Ислямов - кандидат за кмет на Община Гърмен, издигнат от ПП ”ГЕРБ” против Решение 00001/30.09.2013 година на Общинска избирателна комисия – Гърмен, с което Минка Сабриева Капитанова издигната от ПП “ДПС” е обявена за избрана за Кмет на Община Гърмен на проведените на 29.09.2013г. местни избори. Образувано е адм.дело № 812/2013г.
   С определение № 1623/07.10.2013г., постановено по адм.дело № 812/2013г. е оставено без разглеждане искането на Верхад Шефкетов Ислямов - кандидат за Кмет на Община Гърмен, издигнат от ПП ”ГЕРБ” за спиране изпълнението на Решение №0001/30.09.2013г. на Общинска избирателна комисия – Гърмен, с което Минка Сабриева Капитанова издигната от ПП “ДПС” е обявена за избрана за Кмет на Община Гърмен на проведените на 29.09.2013г. местни избори.
   Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
   Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, което ще се проведе на 14.10.2013 година от 13.30 часа в Зала № 1 на Административен съд - Благоевград.


Дата: 17.04.2013 г.

Административен съд – Благоевград проведе Ден на отворените врати

   В Деня на отворените врати – 16.04.2013г. от 09.30 часа студенти от Правно-историческия факултет на Югозападния университет “Неофит Рилски” – Благоевград бяха приети от Председателя и от магистратите на Административен съд - Благоевград.
   Съдия Илонка Рашкова и съдия Марияна Мицева запознаха студентите с работата и функциите на съответните служби и с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и предоставиха възможност да посетят службите в институцията.
   В 10.00 часа се проведе среща с председателя на съда Василка Шаламанова и заместник-председателя Мария Тодорова, които запознаха участниците със структурата на институцията, с начина на образуване, разпределение и движение на делата и презентираха програмата за разпределение на делата.
   В 10.30 часа в Зала №1 на съда съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева и съдия Иван Шекерлийски запознаха студентите със спецификата на работа на магистратите, с функциите и видовете дела, които се разглеждат в съда, както и с интернет страницата на съда и с възможностите за получаване на информация от нея.
   На участниците бяха раздадени брошури, съдържащи информация за дейността на съда.
   Ден на отворените врати се организира за първи път от Административен съд – Благоевград с амбицията това събитие да стане традиционно.


Дата: 11.04.2013 г.
   На 16.04.2013г. (вторник) Административен съд – Благоевград организира Ден на отворените врати, който ще се проведе в сградата на съда, находяща се в гр. Благоевград, ул. “Тодор Александров” №47, вх.А, ет.3. Инициативата е насочена към популяризиране дейността на съда и има за цел да спомогне за повишаване правната култура на гражданите, да се постигне по-добра информираност за работата на съдебната система и за изграждане на доверие в работата на съда. В Деня на отворените врати от 09.30 часа граждани и журналисти могат да посетят сградата на Административен съд – Благоевград и да се запознаят с работата и функциите на съответните служби и с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги. От 10.00 часа ще се проведе среща с председателя на съда, който ще запознае участниците със структурата на институцията, с начина на образуване, разпределение и движение на делата и ще презентира програмата за разпределение на делата. От 10.30 часа в Зала №1 на съда участниците се могат да се запознаят със спецификата на работа на магистратите, с функциите и видовете дела, които се разглеждат в Административен съд – Благоевград, както и с интернет страницата на съда и с възможностите за получаване на информация от нея.


Дата: 21.02.2013 г.
   На 22 февруари 2013 година (петък) от 11:00 часа в Зала №1 в сградата на Административен съд - Благоевград ще се представи годишния доклад за дейността на съда за 2012 година. На представянето ще присъстват:
1. Боян Магдалинчев – Заместник-председател на Върховния административен съд и ръководител на втора колегия.
2. Ана Караиванова – Главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
3. Магдалена Лазарова – Член на Висшия съдебен съвет и Председател на Комисия “Публична комуникация”.
4. Милка Итова - Член на Висшия съдебен съвет и Председател на Комисията по предложенията и атестирането.
5. Елка Атанасова – Член на Висшия съдебен съвет и Заместник-председател на Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт.
6. Катя Бельова – Председател на Окръжен съд – Благоевград.
7. Христо Георгиев – И.Ф. Административен ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Благоевград.
8. Емил Ядков – Председател на Адвокатска колегия – Благоевград.
9. Георги Костов – Директор на ОД на МВР – Благоевград.
10. Костадин Хаджигаев – Областен управител на Област Благоевград.
11. Атанас Камбитов – Кмет на Община Благоевград.
12. Проф. Иван Мирчев – Ректор на ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград.
13. доц. Валентин Василев – Заместник-декан на Правно-историческия факултет при ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград.
14. доц. Николай Марин - Заместник-декан на Правно-историческия факултет при ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград.
15. Тодор Сарандев – Началник на ОЗ “Охрана” – Благоевград.


Дата: 18.02.2013 г.
   На 22 февруари 2013 година (петък) от 11:00 часа в Зала 1 в сградата на Административен съд - Благоевград ще се представи годишния доклад за дейността на съда за 2012 година.
   На представянето ще присъстват представители на Върховния административен съд, Висшия съдебен съвет, съдебната и изпълнителната власт, академичните среди и др.

Архив: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007