Понеделник, 18.11.2019

НОВИНИ - АРХИВ 2009 год.

Дата: 16.12.2009 г.

   С Решение № 818/16.11.2009г. по административно дело №1024/2009г. Административен съд-Благоевград потвърди Решение на Общинска избирателна комисия-Разлог от 22.11.2009г, с което е обявен за избран за кмет на община Разлог на втори тур Красимир Иванов Герчев, издигнат от ПП "ГЕРБ".
   Мотивите на съда да постанови решението си се изразяват в следното:
   Не се установиха допуснати нарушения при проведения избор, които да са толкова сериозни и съществени, че да доведат до невъзможност за определяне на изборните резултати и които да дават основание да се обяви изборният резултат като недействителен. Правото на тайно гласуване, установено с чл. 2 от ЗМИ не е нарушено, защото избирателя е разполагал с всички законови условия за спокойно изразяване на волята, съобразно вътрешната си мотивация, като даде гласа си за единия или другия кандидат за кмет, като те нямат връзка с вида на хартия, от която е изработена бюлетината, тъй като тя е една за всички. Не се доказаха твърденията за нарушение принципа за свободно гласуване, чрез купуване на гласове и всяване на страх върху част от избирателите, чрез заплахи . Наличието на образувани проверки и досъдебни производства, по една част от жалбите, но без наличие на влязла в сила присъда не обосновава извода за доказаност на конкретното престъпление, нито обосновава по какъв начин променя отчетения изборен резултат. Не се доказаха и твърденията за извършвани масови проверки от страна на държавни органи и институции по отношение на застъпници на оспорващия.. След ръчното преброяване на всички недействителните бюлетини от втори тур на изборите не се установиха такива отклонения, които да се отразят на обявения краен изборен резултат.


Дата: 09.09.2009 г.
   На 27.11.2009 в Административен съд – Благоевград, постъпи жалба от Благой Петров Дункин - кандидат за кмет на Община Разлог, издигнат от Коалиция “Патриотичен съюз за Община Разлог” против Решение от 22.11.2009 година на Общинска избирателна комисия – Разлог, за определяне на изборните резултати от проведените частични местни избори за кмет на Община Разлог.
   С жалбата е направено искане до Административен съд – Благоевград да бъде спряно изпълнението на обжалваното решение. С определение от 27.11.2009 година искането за спиране изпълнението на решението на Общинска избирателна комисия – Разлог е оставено без уважение. За да постанови определението си съдът е приел, че не са налице материалните предпоставки за спиране изпълнението на оспореното решение – не е налице интерес, който да е еднакъв по степен на важност или превишаващ този на защитимия със закона обществен интерес от встъпването в длъжност на новия орган на местното самоуправление, както и че не са представени доказателства за настъпване на значителни или труднопоправими вреди, които да надхвърлят обществения интерес, вложен в разпоредбата на чл.104, ал.2 от ЗМИ.
   За разглеждане на жалбата е насрочено открито съдебно заседание, което ще се проведе на 07.12.2009 година от 10.00 часа в Зала № 1 на Административен съд - Благоевград.


Дата: 09.09.2009 г.
   С решение № 516/07.08.2009 г. по административно дело № 607/2009 г. Административен съд – Благоевград ПОТВЪРЖДАВА решение № 542/07.07.2009 г. на Общинска избирателна комисия – гр. Сандански, с което предсрочно са прекратени пълномощията на кмета на кметство Струма, община Сандански, област Благоевград – Румен Николов Щърбев.
   Решението се обжалва пред Върховен административен съд с касационна жалба с вх. № 1392.


Дата: 09.09.2009 г.
   По повод постъпили жалби подадени от политически партии в Административен съд – Благоевград са образувани административни дела, по които са насрочени открити съдебни заседания на следните дати:
   1.   Адм.д. №698/2009г., образувано по жалба на ПП “НДСВ” против Заповед №1542/16.07.2009г. на Кмета на Община Благоевград, с която е прекратено наемното правоотношение между Община Благоевград и политическата партия за общински нежилищен имот – 20.10.2009г. от 10.00 часа.
   2.   Адм.д. №733/2009г., образувано по жалба на ПП “СДС” против Заповед №605/28.08.2009г. на Кмета на Община Сандански, с която е прекратено наемното правоотношение между Община Сандански и политическата партия за общински нежилищен имот – 16.11.2009г. от 10.00 часа.
   3.   Адм.д. №739/2009г., образувано по жалба на ПП “СДС” против Заповед №612/31.08.2009г. на Кмета на Община Сандански, с която е наредено да се изземе от политическата партия общински нежилищен имот – 13.10.2009г. от 10.00 часа
   4.   Адм.д. №752/2009г., образувано по жалба на ПП “НДСВ” против Заповед №610/31.08.2009г. на Кмета на Община Сандански, с която е наредено да се изземе от политическата партия общински нежилищен имот – 13.10.2009г. от 10.00 часа


Дата: 21.07.2009 г.
   Административен съд – Благоевград отчете увеличаване броя на образуваните дела, увеличаване натовареността на съдиите, бързина при насрочване, разглеждане и решаване на административни и касационни дела и повишаване качеството на съдебните актове за първото шестмесечие на 2009г.    За периода от 01.01.2009г. до 30.06.2009г. в Административен съд - Благоевград са стояли за разглеждане общо 1220 дела (429 висящи и 791 новообразувани), което е с 111 дела повече в сравнение с първото шестмесечие на 2008 г. От тях през отчетния период са свършени общо 933 дела, което представлява 76.5 % от всички дела, стоящи за разглеждане пред съда. За сравнение – през първото шестмесечие на 2008г. в са били свършени 75.4 % от делата.
   През отчетния период в Административен съд - Благоевград в срок до 3 месеца от постъпване на жалбите са разгледани и приключили със съдебен акт 655 дела или 70.2% от свършените дела. През първото шестмесечие на 2008 г. в срок до 3 месеца са били свършени 65.9 % от делата.
   Действителната натовареност на съдиите е 23.46 дела месечно за разглеждане и 17.94 свършени дела на месец.
   Резултатите от касационната проверка на съдебните актове на съдиите от Административен съд – Благоевград е както следва: 177 от постановените актове са потвърдени, 46 съдебни актове са отменени, като 5 са частично отменени. От изложеното е видно, че 78 % от проверените от Върховния административен съд актове са потвърдени, 20% са отменени изцяло и 2% са отменените частично съдебни актове.


Дата: 15.05.2009 г.
   С решение №201/15.05.2009 г. постановено по Адм. Д.№ 212/09 г. тричленен състав на Административен съд – Благоевград ОТМЕНЯ по жалба на Теодор Георгиев Тошев и Георги Любомиров Тошев - и двамата от Благоевград, ул."Иван Шишман" № 16, ет.12, ап.47, Анна Кирилова Хинчева от Благоевград, ул."Иван Шишман" № 18, и Георги Стойнев Георгиев от Благоевград, ул."Николай Петрини" № 31, вх."А", ет.1, против Наредба за опазване на общинската собственост и обществения ред, изменена с Решение № 91, обективирано в Протокол № 7/24.04.2008 г. на Общински съвет - Благоевград, в частта на чл.19а, ал.3 от наредбата, с която е определено максималното времетраене на еднократно паркиране в "синята зона" да бъде 4 часа и ОТХВЪРЛЯ жалбата на Теодор Георгиев Тошев и Георги Любомиров Тошев - и двамата от Благоевград, ул."Иван Шишман" № 16, ет.12, ап.47, Анна Кирилова Хинчева от Благоевград, ул."Иван Шишман" № 18, и Георги Стойнев Георгиев от Благоевград, ул."Николай Петрини" № 31, вх."А", ет.1, против Наредба за опазване на общинската собственост и обществения ред, изменена с Решение № 91, обективирано в Протокол № 7/24.04.2008 г. на Общински съвет - Благоевград, в частта , с която се регламентира режим на краткотрайно платено паркиране "синя зона" - чл.19а - чл.25, в останалата й част.
   За да постанови решението си съдът е приел, че подзаконовия административен акт е издаден от компетентен орган и при спазване на процесуалноправните норми. Съдът е приел за основателно оплакването на оспорващите за противоречие на чл.19а, ал. 3 от Наредбата за опазване на общинската собственост и обществения ред с чл. 99, ал. 1 от Закона за движение по пътищата и за неоснователни доводите на оспорващите за противоречие на Наредбата за опазване на общинската собственост и обществения ред с чл. 11 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.1 и ал.3 от Закона за защита на дискриминацията, чл.32, ал.1 от Конституцията на Република България и чл. 8, ал.1 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи вр.чл.5, ал.4 от Конституцията на Република България.


Дата: 14.05.2009 г.
   Постъпила е жалба от Методи Иванов Новоселски, Анна Иванова Мицова и Любен Захариев Георгиев против Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Благоевград в частта регламентираща определянето и заплащането на такса битови отпадъци - Глава втора, Раздел I, чл. 15 - чл. 21 от Наредбата. По постъпилата жалба е образувано административно дело.


Дата: 03.04.2009 г.
   На С решение № 200/02.04.2009 г., по административно дело № 251/2009 г., Административен съд – Благоевград отхвърля жалбата ма Анна Михова Донкова – кандидат за кмет на с. Мусомища, Община Гоце Делчев против решение № 99/28.02.2009 г. на ОИК – гр. Гоце Делчев, като неоснователна.    Мотиви на съда:
   Не са налице сочените в жалбата закононарушения, които да доведат до неправилно отчитане на действителните гласове за двамата кандидати за кмет на с. Мусомища; Не се доказаха твърдените в жалбите нарушения на изборния процес, които да са довели до опорочаване волята на избирателите в полза на единия кандидат-кмет, както и купуването на гласове. От преброените ръчно от съда бюлетини не настъпи промяна в крайния изборен резултат.


Дата: 26.03.2009 г.
   На 26.03.2009 година от 13.00 часа е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание административно дело № 251/2009 г., образувано по жалба на Анна Михова Донкова - кандидат за кмет на кметство с. Мусомища, Община Гоце Делчев против Решение на Общинска избирателна комисия -Гоце Делчев, с което Иван Петков Ламбрев е обявен за избран за кмет на село Мусомища.

Дата: 26.03.2009 г.
   На 27.03.2009 година от 10.00 часа е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание административно дело № 212/2009 г. по описа на Административен съд - Благоевград, образувано по жалба на Теодор Георгиев Тошев, Георги Любомиров Тошев, Георги Стойнев Георгиев и Анна Кирилова Хинчева против Наредбата за опазване на общинската собственост и обществения ред, приета от Общински съвет - Благоевград, в частта относно чл.19а - чл.25 от Наредбата, предвиждаща въвеждане на режима на краткотрайно платено паркиране ("синя зона") на леки и лекотоварни автомобили.

Дата: 18.03.2009 г.
   С решение по административно дело № 220/2009 г. по описа на Административен съд - Благоевград,съдът намира че подадената от Димитър Казалиев жалба, против решение на ОИКМИ Петрич, с което предсрочно са прекратени пълномощията му като кмет на с. Беласица, поради нарушение на чл. 42, ал 1, т. 8 от ЗМСМА – че е бил член на УС на ЗКПУ „Беласица” е основателна.
   Същият е подал молба за напускане с дата 01.08.2007 г. т.е. преди проведените местни избори на 04.11.2007 година.С извършването на това действие Казалиев е изпълнил своето задължение и не е в нарушение назабраните на чл. 41 ал.1 от ЗМСМ.
   Невписването на този факт в търговския регистър не е резултат от негово виновно поведение, а е последица от неизпълнение в срок на задълженията на председателя на кооперацията. За същият по делото се установи че е бил в обективна невъзможност да изпълни това си задължение поради продължително заболяване и последвала смърт.

Дата: 10.03.2009 г.
   Административен съд – Благоевград, с Определение № 102/09.03.2009 г., постановено по адм. д. № 251/2009 г. отхвърля особеното искане на Анна Михова Донкова – кандидат за Кмет на Кметство с. Мусомища, община Гоце Делчев, за спиране изпълнението на Решение № 99/28.02.2009 г. на ОИК – гр. Гоце Делчев като неоснователно.
   Мотиви:
   Встъпването в длъжност на новоизбрания кмет Иван Ламбрев не би нарушило обществените интереси или да последват значителни или трудно поправими за обществото последствия.Неоснователни са твърденията на жалбоподателката, че евентуална отмяна на преждепосоченото решение на ОИК – гр. Гоце Делчев щяло да създаде хаос в гражданския и облигационния документооборот, тъй като евентуални заверки на подписите и съдържанието на договори от незаконно избрания кмет ще бъдат незаконни. За да бъдат евентуално нищожни посочените от жалбоподателката документи, те следва да са издадени от некомпетентен орган или в превишаване на предоставената му компетентност, каквито не са налице, тъй като встъпването на Иван Ламбрев в длъжността кмет на с. Мусомища ще бъде в съответствие с изискванията на закона към този момент, поради което и всички негови актове издадени в качеството му на кмет на населеното място ще бъдат в кръга на неговите правомощия и ще се действителни.


Дата: 27.02.2009 г.
   На 6 Март 2009 година (петък) от 10.00 часа в Зала № 1 в сградата на Административен съд – Благоевград ще се представи годишният доклад за дейността на съда за 2008 година.


Дата: 22.01.2009 г.
   С решение № 1262 по адм. дело № 1089/2008 г. по описа на съда, Административен съд-Благоевград отменя частично заповед № 1759/21.08.2008 год. на Кмета на Община Благоевград в частта, с която на осн. чл. 15, ал. 4 вр. с чл. 15, ал. 1, т. 7 от ЗОбС и чл. 21, ал. 6 от Наредбата по чл. 8 от с.з. е прекратен договор N 6004011 от 16.06.2004 г. за наем на общински недвижими имоти, сключен между община Благоевград и ПП"СДС" за наем на две преходни помещения с обща площ от 29,35 кв.м., находящи се на втория етаж в сградата на ул. "В. Мечкуевски", N 24 , цялата с площ от 114,2 кв.м.
   В мотивите на решението съдът е приел, че по делото е безспорно установено, че двете помещения в сградата на ул. "В. Мечкуевски", N 24 се ползват като клуб на партията и че в тях се развива активна политическа дейност: провеждат се събрания, дискусии, срещи със симпатизанти на ПП „СДС”, предизборна кампания и други политически мероприятия. Съдът е приел още, че предвид липсата на друго помещение, ако договорът за наем бъде прекратен изцяло за сградата, в която освен клуб на СДС се помещава и ресторант, то това ще е в противоречие със задължението на Общината по чл. 31 от Закона за политическите партии и ще доведе до накърняване на гарантираните от Конституцията политически права на гражданите.
   В останалата част, за ресторант „Синята къща”, жалбата е отхвърлена като неоснователна, включително и за сградата на улица „Пере Тошев” № 3, помещенията в която се ползват като адвокатски кантори.

Архив: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007