Понеделник, 18.11.2019

НОВИНИ - АРХИВ 2008 год.

Дата: 19.11.2008 г.

   С решение № 1126/19.11.2008 г., на Административен съд – Благоевград, постановено по административно дело № 1274/2008 г. по описа на съда ОТХВЪРЛЯ жалбата на Стоил Стоянов Яков от гр. Петрич, кандидат за общински съветник на община Петрич от ПП “Демократи за силна България”, жалбата на Илия Митков Пашов от гр. Петрич, кандидат за общински съветник на община Петрич от ПП “Български земеделски народен съюз” и жалбата на ПП “Атака”, чрез нейния председател и представляващ Волен Сидеров, против решение на ОИК – Петрич от 12.10.2008 г. за избиране на общински съветници на Община Петрич на проведените на 11.10.2008 г. извънредни местни избори за избор на общински съветници в община Петрич като неоснователни.
   Мотивите на съда са:
   Не са налице сочените и в трите жалби закононарушения, които да водят до неправилно отчитане волята на избирателя при проведените на 11.10.2008 г. извънредни местни избори за избор на общински съветници в община Петрич, нито съществени такива, при отчитане на изборния резултат, които ако не бяха допуснати, изборният резултат би бил различен от отчетения в оспореното решение. Не се доказаха твърдените в жалбите нарушения при провеждане на избора, които да са довели до опорочаване волята на избирателя чрез упражнено насилие и купуване на гласове. В административното производство по оспорване на изборния резултат е недопустимо да се събират доказателства относно установяване и доказване на факта на извършено престъпление, неговия субект и вина, за което е предвиден друг процесуален ред. Съдебното решение по оспорване на изборните резултати не може да почива на предположение. Въпреки, че при повторното преброяване на недействителните бюлетини, отчетени като такива в протоколите на секционните избирателни комисии, част от тях съдът прие за действителни, разпределението на мандатите в оспореното решение на ОИК не се променя и същото верно отразява изборния резултат. Новоотчетените действителни бюлетини променят само общинската квота от 693 на 702, но не променят разпределянето на мандатите, изчислени по метода на Хеър – Ниймайер, съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗМИ и чл. 5 от Методиката за определяне на резултатите от гласуването за общински съветници и кметове.


Дата: 30.10.2008 г.
   На 30 Октомври 2008 г. от 9.30 ч. в гр. Благоевград, хотел "Езерец", Председателят на Административен съд - Благоевград г-жа Василка Шаламанова откри двудневен семинар на тема - “Ролята и значението на вътрешния одит за подобряване дейността на органите на съдебната власт”. Участници в семинара са председатели, съдебни администратори и главни счетоводители от Административните съдилища в страната.
   За лектори са поканени Валентин Емилов Ангелов - Директор на Дирекция "Вътрешен одит" и Валентин Христов Tомов - държавен вътрешен одитор в Дирекция "Вътрешен одит" към ВСС.


Дата: 22.10.2008 г.
   Административно дело № 1274/2008 г. по описа на АС – Благоевград е образувано по жалби от Стоил Стоянов Яков от гр. Петрич, кандидат за общински съветник на община Петрич от ПП “Демократи за силна България”, от Илия Митков Пашов от гр. Петрич, кандидат за общински съветник на община Петрич от ПП “Български земеделски народен съюз” и ПП “Атака”, след присъединяването на жалбата по реда на чл. 123 от ГПК, чрез нейния председател и представител Волен Сидеров против Решение № 163 (неправилно посочено в жалбите като Решение № 153) на ОИК – Петрич от 12.10.2008 г. за избиране на общински съветници на Община Петрич на местните избори проведени на 11.10.2008 г.
   Ноторен факт е, че на 21.10.2008 г., на основание на чл. 23, ал. 1 от ЗМСМА, областният управител е свикал новоизбрания общински съвет за провеждане на учредително заседание, за полагане на клетва и встъпване в длъжност. Заседанието е проведено и решението, чието спиране се иска е изпълнено. Тази информация е известна на съда от публикациите в местния печат и електронните медии.
   При тези данни, с факта на полагане на клетва и встъпването в длъжност на новоизбраните общински съветници временната защита, която спирането дава на жалбоподателите не може да бъде постигната, поради което липсва и правен интерес от спиране предварителното изпълнение на обжалваното решение като акт, който вече е изпълнен.
   По изложените съображения АС – Благоевград ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ особеното искане на жалбоподателите.


Дата: 20.10.2008 г.
   На 20.10.2008 година в Административен съд – Благоевград, постъпиха жалби от Стоил Стоянов Яков - кандидат за общински съветник от ПП “Демократи за силна България” и от Илия Митков Пашов - кандидат за общински съветник от ПП”Български земеделски народен съюз” срещу Решение на Общинска избирателна комисия – Петрич от 12.10.2008г. за избор на общински съветници на Община Петрич.
   С жалбите е направено особено искане Административен съд – Благоевград да постанови определение, с което да спре изпълнението на обжалваното решение.
   Жалбите са подадени в регистратурата на съда, а не чрез административния орган, поради което от Председателя на Общинска избирателна комисия - Петрич е изискано незабавно да представи заверено копие от цялата административна преписка по издаването на оспорения акт, след което съдът ще се произнесе по направеното искане.


Дата: 14.10.2008 г.
   Състав на Административен съд - Благоевград, председателстван от съдия Серафимка Мадолева, прогласи нищожността на Наредбата за опазване на общинската собственост и обществения ред, приета от Общински съвет гр. Благоевград с Решение № 285 по Протокол № 8/29.11.2001 г., изменена с Решение № 50 по Протокол № 5/13.04.2007 г. и изменена с Решене № 91 по Протокол № 7/23.04.2008 в частта й от чл. 19а до чл. 25, с които е въведен режим на краткотрайно платено паркиране /синя зона/ на леки и лекотоварни автомобили.
   Съдът прие, че общинския съвет е нарушил чл. 2 от Закона за нормативни актове, съгласно който нормативни актове могат да издават само органите предвидени от конституцията или от закона. В конкретния случай закона – Закона за движението по пътищата, е иззел компетентността на Общинския съвет да определя райони, пътища или части от пътища за зони за кратковременно паркиране в определени часове на денонощието и е предоставил тази компетентност на Кмета на Общината.
   Общинският съвет не е компетентен орган да решава тези въпроси от местно значение, което прави приетата от него Наредба за опазване на общинската собственост и обществения ред в частта от чл. 19а до чл. 25 нищожна.


Дата: 17.07.2008 г.
   Административен съд - Благоевград в състав от трима съдии отхвърли искането на Теодор Георгиев Тошев и Георги Любомиров Тошев и двамата от гр. Благоевград, за спиране действието на наредбата за опазване на общинската собственост и обществения ред в частта и от чл. 19а до чл. 25 приета от Общински съвет Благоевград и изменена с решение № 91, протокол № 7 от 24.04.2008 г. на Общински съвет Благоевград. За да постанови този резултат състава прие, че за да спре нормативния акт, следва жалбоподателите да мотивират искането си в смисъла на чл. 166 ал. 2 от АПК и по конкретно, наличие на данни водещи до съмнение за причиняване на оспорващите значителна или трудно поправима вреда при действието на оспорения акт, в тази насока данни няма. Искането е направено в самата жалба, с която се оспорва законосъобразността на наредбата. В жалбата жалбопoдателите не са посочили, дали действащата наредба им е причинила вреди, които са знчителни или трудно поправими. Такъв извод съдът не може да изведе и от твърденията изложени при проведеното открито съдебно заседание.


Дата: 07.07.2008 г.
   С решение № 690/07.07.2008 г. по административно дело № 698/2008 г. Административен съд – Благоевград е потвърдил решение №541/08.06.2008г. на Общинска избирателна комисия – гр.Сандански, с което са обявени избраните на проведените на 07.06.2008г. местни избори в Община Сандански общински съветници, поради отсъствието на нарушения на изборния процес, които са се отразили на валидността на вота и на правилното отчитане на изборните резултати.
   Производството по реда на чл.104, ал.1 от ЗМИ е образувано по жалби на ПП “Ред законност и справедливост, ПП “Българска социалистическа партия”, ПП “ГЕРБ”, ПП “Национално Движение Симеон Втори”, Димитрина Михайлова като кандидат за общински съветник от ПП “НДСВ”, Иван Георгиев Туджаров като кандидат за общински съветник от ПП”Новите лидери”, Емил Иванов Терзийски като кандидат за общински съветник от ПП “Зелена България”, Данчо Димитров Симов като кандидат за общински съветник от Коалиция “Обединени социалдемократи” /БСД, НДПС/, ПП”Атака”, Росен Кирилов Арнаудов като кандидат за общински съветник от Коалиция “Отговорно за бъдещето на община Сандански” /ДСБ-НВ/, Пакизе Алиева Джамбазова като кандидат за общински съветник от ПП”ДПС”, и Петър Василев Додушев като кандидат за общински съветник от ПП “ГЕРБ”.
   Обсъдени, по изложените в тях твърдения за нарушения на изборния процес, жалбите са преценени като неоснователни.
Възраженията за нарушения при съставянето на избирателните списъци с твърдения и назначаването на секционните избирателни комисии, не са предмет на обсъждане в производството по чл.104 от ЗМИ при съществуващия ред за защита на заинтересованите още при изготвянето и обявяването им.
Останалите оплаквания за нарушения на изборния процес не са установени от събраните и проверени в хода на съдебното дирене доказателства.
Поддържаните нарушения на изборния закон при образуване на избирателните секции, дописване на избиратели в нарушение на чл.13 и чл.15 от ЗМИ, осигуряване на избора чрез изборни книжа според броя на избирателите, тайната на гласуване, печатни грешки в бюлетините, нарушения при започване и завършване на изборния ден, при отчитане на изборните резултати /на чл.90, ал.5 от ЗМИ/, на чл.87 от ЗМИ при отваряне на избирателните кутии, на чл.50, ал.2 от ЗМИ при водене на редизборната кампания, са приети за неоснователни.
При извършеното преброяване на недействителните бюлетини в рамките на откритото производството по чл.193 от ГПК, е установено, че съотношението на действителните гласове към разпределението на мандатите, кореспондира напълно с обявените от ОИК-гр.Сандански изборни резултати и полученото според тях представителство на партиите и коалициите в новоизбрания Общински съвет-гр.Сандански.
Като неоснователно е преценено и поддържаното от всички жалбоподатели основание за недействителност на изборите поради доказаните престъпления по чл.167, ал.2 и ал.3 от НК. Безспорно, нарушенията на политическите права на гражданите, в частност на конституционното право на избор на местни органи, са престъпления по Наказателния кодекс на РБългария. Но дори и доказани с влязла в сила присъда, сами по себе си не се отразяват на действителността на гласовете. Това е така, доколкото законът, в частност чл.90 и чл.91, ал.4, т.1 и т.2 от ЗМИ, е определил предпоставките за зачитане на гласа за действителен, респ. за недействителен, и споразумението за престъпления по чл.167, ал.2 и ал.3 от НК не е сред основанията за определяне на гласовете като недействителни.
Същевременно, влязлата в сила присъда е задължителна за съда относно конкретните престъпни деяния, които, като форма на непозволена от ЗМИ агитация, следва да бъдат разгледани като нарушения на изборния процес. В тази връзка, безспорно предлагането на имотна облага с цел определен избирател да бъде склонен да гласува за определена листа не е сред посочените в чл.65, ал.1 от ЗМИ, средства за агитация в рамките на водената от партиите и коалициите предизборна кампания. В тази връзка и доколкото предлагането на имотна облага, спрямо 10 лица, е организирано и в предизборния ден - на 06.06.2008г., то е нарушение на чл.66, ал.2 от ЗМИ. Но и като нарушение на чл.66, ал.2 от ЗМИ, не се отразява на обявения изборен резултат. Още повече, че агитацията няма за непосредствена своя последица лишаването на избирателите от суверенното право да изразят свободно изборната си воля. При създадените от закона гаранции по чл.76, ал.1 и ал.3, чл.80, ал.1 и чл.81 от ЗМИ, обезпечаващи тайната на гласуването, личното и свободно упражняване на избирателното право, за които не са доказани нарушения, дори да се приеме, че избирателите са приели имотна облага, не се установява, че са упражнили активното си избирателно право, като са подали действителни бюлетини за съответната коалиция и техните гласове са оказали решаващо значение за цялостния изборен резултат. Затова, при тайното гласоподаване, всяка преценка как оказаното въздействие е повлияло на вота на избирателите, респ. на изразеното чрез него предпочитание за определен кандидат, е субективна. Съдебното решение не може да почива на предположения за изразеното чрез вота политическо мнение, освен ако са установени като презумпции от съответна правна норма и като приложение на тази норма. Затова подобно предположение не би било тълкуване с оглед основните начала на правото в смисъла на чл.46 от ЗНА, а дописване на закона, за което съдът няма правомощия.
Действително, непозволената от закона агитация накърнява обществените интереси от провеждането на свободни и демократични избори, но именно поради противоречието с повелителни правни норми и високата степен на обществена опасност, деянията “предлагане и организиране на предлагане на другиго имотна облага с цел да го склони да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат” са квалифицирани като престъпления. Само нарушенията на предвидените в изборния закон условия за провеждане на местните избори на основата на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване, ако са пряко свързани с постигнатите от отделните кандидати изборни резултати, са основание за обявяване на избора за недействителен. Всяко друго нарушение на обществените отношения, свързани с изборния процес, което не води до различен изборен резултат, е основание за търсене на административнонаказателна или наказателна отговорност, но не е основание за обявяване на избора за недействителен.


Дата: 03.07.2008 г.
   Административен съд - Благоевград, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Теодор Георгиев Тошев и Георги Любомиров Тошев и двамата от Благоевград, с което се оспорва наредба за опазване на Общинската собственост и обществения ред в Благоевград, по отношение в частта и от чл. 19а до чл. 25, по което е образувано административно дело № 777/2008 г. по описа на Административен съд - Благоевград.


Дата: 02.07.2008 г.
   С Решение по адм. дело № 732/2008 год. административен съд Благоевград отмени решението на общинската избирателна комисия Гоце Делчев от 14.06.2008 год., с което Анна Михова Донкова е обявена за кмет на кметство с. Мусомища, община Гоце Делчев и обяви избора за недействителен.
   Мотивите на съда са:
   Съдът е приел, че бюлетината, с която е гласувано е действителна по смисъла на чл. 90, ал. 3 от ЗМИ, тъй като е допусната грешка при производството й. Административен съд - Благоевград извърши повторно ръчно преброяване на всички бюлетини, тъй като в хода на производството бяха направени възражения, че в хода на гласуването е имало и бюлетини с квадратче и с оглед минималната разлика от 2 гласа в полза на Анна Донкова. При повторното ръчно преброяване на всички бюлетини, съдът установи неточно отразяване на изборния резултат в протоколите на СИК и съответно на ОИК, изразяващо се в разлика от 9 /девет / гласа в полза на Иван Ламбрев, което мотивира съдът да обяви изборния резултат за недействителен. Други нарушения в изборния ден съдът не установи.


Дата: 25.06.2008 г.
   С решение № 674/19.06.2008 г., на Административен съд – Благоевград, постановено по административно дело № 700/2008 г. по описа на съда, образувано по жалба на Велин Самуилов Агов, в качеството му кандидат за кмет на с. Скребатно, общ. Гърмен е отменено решение на ОИК – Гоце Делчев от 07.06.2008 г., с което Огнян Събинов Балдев е обявен за избран за кмет на кметство с. Скребатно и проведения избор е обявен за недействителен.
   Мотивите на съда са:
   При извършената от съда проверка на изборните книжа за намерените “действителни” и “недействителни” бюлетини е налице несъответствие в действителните гласове за кандидата за кмет Огнян Събинов Балдев, отразено в протокола на ОИК – Гърмен, обявен за спечелил избора за кмет на с. Скребатно, общ. Гърмен, проведен на 07.06.2008 г., обективиран в оспореното решение на ОИК. Налице е неточно отчитане на гласовете в секционния протокол, довело до постановяване на незаконосъобразен краен акт, определящ изборния резултат. Действителният резултат от проведеното гласуване за избор на кмет на кметство в с. Скребатно е различен от този отразен в протокола на ОИК – Гърмен и обжалваното негово решение. Действителните бюлетини за Огнян Балдев са 107 бр., а за Велин Агов – 108 бр. Налице е разлика с 1 (една) действителна бюлетина в полза на Агов, което води до промяна на крайния резултат обявен от ОИК. Констатираното несъответствие безспорно се отразява на действителния изборен резултат. В настоящия случай Балдев не е спечелил повече от половината от действителните гласове, съгласно разпоредбата на чл. 101, ал. 2 от ЗМИ. Допуснатите нарушения от СИК при отчитане на изборния резултат и включени в решението на ОИК се приемат от съда за неточни и неверни и дават основание да се обяви изборният резултат като недействителен. Касае се за такива съществени нарушения на закона, които, ако не бяха допуснати, резултатът би бил различен и за това съдът приема, че изборният процес е опорочен. Опорочена е волята на избирателя, поради което решението на ОИК – Гърмен следва да се отмени.


Дата: 19.06.2008 г.
   Образуваното по жалба на Иван Петков Ламбрев административно дело против решение на ОИК-Гоце делчев от 14.06.2008 г. за избор на кмет на кметство с. Мусомище, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 25.06.2008 г. от 14.00 ч.


Дата: 19.06.2008 г.
   С Определение от 18.06.2008 г. на Административен съд - Благоевград е отхвърлено като неоснователно особеното искане на Иван Петков Ламбрев - кандидат за кмет на кметство на с. Мусомище за спиране на изпълнението на Решение на ОИК - Госе Делчев от 14.06.2008 г., за избор на кмет на Кметство на с. Мусомище.
   Мотивите на съда са:
   Встъпването в длъжност на новоизбрания кмет няма да доведе до нарушение на обществени интереси и от него няма да последват значителни или трудно поправими вреди.


Дата: 17.06.2008 г.
   На 17.06.2008 г. в Административен съд - Благоевград, постъпи жалба от Иван Петков Ламбрев против решение от 14.06.2008 на ОИК - Гоце Делчев за избор на кмет на кметство с. Мусомища.
   По жалбата е образувано административно дело.


Дата: 17.06.2008 г.
   На 16.06.2008 г. в Административен съд - Благоевград, постъпи жалба от Данчо Димитров Симов - кандидат за общински съветник от Коалиция "Обединени социалдемократи", ПП"Атака" - представлявана от Волен Николов Сидеров, Росен Кирилов Арнаудов - кандидат за общински съветник от Коалиция "Отговорно за бъдещето на община Сандански" и Пакизе Алиева Джамбазова - кандидат за общински съветник от ДПС срещу решение № 514/08.06.2008 на ОИК - Сандански за избор на Общински съветници.По жалбата е образувано административно дело.


Дата: 16.06.2008 г.
   С Определение от 16.06.2008 г. на Административен съд - Благоевград е оставена без разглеждане жалбата на Светослав Димитров Иванов - кандидат за общински съветник от листата на Коалиция "Движение напред/ВМРО Лидер/" срещу решение № 541/08.06.2008 г. на ОИК - Сандански, с което са определени изборните резултати от проведените на 07.06.2008 г. местни избори за избор на общински съветници в Община Сандански, като производството по делото е прекратено.
   Мотивите на съда са:
   За Светослав Иванов липсва правен интерес от искането за отмяна на избора, поради това, че за него като избран общински съветник оспореното решение е облагоприятстващ правен акт.


Дата: 16.06.2008 г.
   С Определение от 13.06.2008 г. на Административен съд - Благоевград е отхвърлено като неоснователно особеното искане на Иван Георгиев Туджаров - кандидат за общински съветник от ПП"Новите лидери" и на ПП "Българска социалистическа партия" за спиране на изпълнението на Решение на ОИК - Сандански №541/08.06.2008 г., с което е определен изборния резултат от проведените на 07.06.2008 г. местни избори за избор на общински съветници в Община Сандански и са обявени избраните общински Съветници.
   Мотивите на съда са:
   Допуснатото от закона незабавно изпълнение на решението на ОИК е установеното в защита на особено важни обществени отношения, на които жалбоподателите не са противопоставили свой значим интерес.


Дата: 16.06.2008 г.
   С Определение от 16.06.2008 г. на Административен съд - Благоевград, образуваното по жалба на Велин Агов административно дело против решение на ОИК - Гърмен от 07.06.2008 г. за избор на кмет на кметство Скребатно, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 19.06.2008 г. от 14.00 ч.


Дата: 16.06.2008 г.
   На 16.06.2008 г. в Административен съд - Благоевград, постъпи жалба от Емил Иванов Терзийски - кандидат за общински съветник от листата ПП"Зелена България" срещу решение № 514/08.06.2008 на ОИК - Сандански за избор на Общински съветници.По жалбата е образувано административно дело.


Дата: 13.06.2008 г.
   На 13.06.2008 година в Административен съд - Благоевград, постъпи жалба от Димитрина Михайлова - кандидат за общински съветник от ПП"Национално движение Симеон Втори" - Сандански срещу решение на ОИК - Сандански от 08.06.2008 за избор на Общински съветници на община Сандански.
   На 13.06.2008 година в Административен съд - Благоевград, постъпи жалба от Иван Туджаров - кандидат за общински съветник от ПП "Новите лидери" - Сандански срещу решение на ОИК - Сандански от 08.06.2008 за избор на Общински съветници на община Сандански.
   На 13.06.2008 година в Административен съд - Благоевград, постъпи жалба от Калин Каменов - областен организационен секретар на ПП "ГЕРБ" - Сандански срещу решение на ОИК - Сандански от 08.06.2008 за избор на Общински съветници на община Сандански.
   На 13.06.2008 година в Административен съд - Благоевград, постъпи жалба от Светослав Иванов - кандидат за общински съветник от коалиция "ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД (ВМРО,ЛИДЕР)" - Сандански срещу решение на ОИК - Сандански от 08.06.2008 за избор на Общински съветници на община Сандански.
   По жалбите са образувани административни дела.


Дата: 13.06.2008 г.
   На 13.06.2008 година в Административен съд - Благоевград, постъпи жалба от Велин Агов срещу решение на ОИК - Гърмен от 07.06.2008 за избор на кмет на Кметство Скребатно, Община Гърмен.
   По жалбата е образувано административно дело.


Дата: 12.06.2008 г.
   На 12.06.2008 година в Административен съд - Благоевград, постъпи жалба от Общински съвет на БСП - гр. Сандански против ОИК - Сандански за избор на общински съветници.
   На 11.06.2008 година в Административен съд - Благоевград постъпи жалба от ПП "Ред,Законност и Справедливост" Сандански с Председател Бойко Каплански против ОИК - Сандански за избор на общински съветници.
   По жалбите е образувано административно дело насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 18.06.2008 г. от 13.30 часа.


Дата: 07.05.2008 г.
   С определение по административно дело № 410/2008г., Административен съд - Благоевград, оставя без разглеждане жалбата на ВС на БСП против решение № 170/14.03.2008 г. на ОИК Банско, с което не са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на Община Банско - Александър Иванов Краваров, и се прекратява производството по административно дело № 410/2008 г. по описа на Административен съд - Благоевград.
   Мотиви на съда:
   - На оспорване подлежат само решенията на ОИК, с които се прекратяват предсрочно пълномощията на кмета на общината;
   - Липсва правен интерес за ВС на БСП да оспорва решение № 170/14.03.2008 г. на ОИК Банско;


Дата: 03.04.2008 г.
   По повод на постъпилата жалба на Коалиция "За нашия Петрич", представлявана от Иво Александров Стефанов; Мариана Костова Харизанова - независим кандидат за общински съветник; ПП "Български социалдемократи", представлявана от Тони Георгиев Карамфилов; ПП "Българска социалистическа партия", представлявана от Димитър Христов Атанасов; Кирил Евтимов Георгиев - кандидат за общински съветник от ПП "Земеделски съюз Александър Стамболийски"; ПП "Атака", представлявана от Огнян Димитров Тетимов; ПП "Национално движение Симеон втори", представлявана от Петя Живкова Хантова и ПП "Пед, законност и справедливост", представлявано от Валентин Парапунов, против решение на ОИК гр. Петрич от 30.10.2007 г. за избор на ощински съветници, Административен съд - Благоевград постанови решение, с което ОТХВЪРЛЯ жалбите, като неоснователни.
   Мотиви на съда:
   По делото не са установени съществени нарушения на избирателния закон, които водят до недействителност на избора. Констатираните организационни пропуски и неточности не могат да доведат до недействителност или до невъзможност за определяне на изборните резултати и да бъде поставен под съмнение вотът на гласоподавателите.

Архив: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007