Понеделник, 18.11.2019

НОВИНИ - АРХИВ 2007 год.

Дата: 28.12.2007 г.

   С решение по административно дело № 974/2007 г., Административен съд - Благоевград, ОТМЕНЯ решение № 413/05.11.2007 г. на ОИК гр. Сандански за избор на кмет на община Сандански и ОБЯВЯВА изборът на кмет на община Сандански, проведен на 04.11.2007 г. за НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН.
   Мотиви на съда:
   Допуснати са съществени нарушения на изборния процес, които правят невъзможен контролът за законосъобразност върху обявения изборен резултат и опорочават проведения избор. Много гласоподаватели са били лишени от възможността да упражнят гарантираното им от конституцията на Република България право да участват в избора на кмет на общината, поради липса на бюлетини. В много избирателни секции изборният ден е продължил след установения час - 19.00 ч., което е предпоставка за подмяна на действителния вот на гласоподавателя. Протокол № 000043/30.10.2007 г. и решение № 000042/30.10.2007 г. на ОИК Сандански, с което са определени и допуснати до втори тур двамата кандидати с най-много гласове, са подписани с особено мнение от болшинството от членовете на ОИК, при липса на изискуемото се от закона квалифицирано мнозинство - 2/3 от членовете на комисията. Особените мнения обуславят обратен на определения и обявен с решението изборен резултат.


Дата: 20.12.2007 г.
   С решение № 475/20.12.2007 г., на Административен съд – Благоевград, постановено по административно дело № 1037/2007 г. по описа на съда е ОТХВЪРЛЕНА като неоснователна жалбата на Александър Кирилов Треновски - кандидат за кмет на кметство Кавракирово против Решение от 05.11.2007 г. на ОИК - гр. Петрич за избор на кмет на кметство Кавракирово, с което ОИК е обявила окончателните резултати от проведените на 04.11.2007 г. избори за кмет на кметство Кавракирово.
   Мотиви на съда:
   Не са допуснати съществени нарушения на избирателния закон, които водят до недействителност на избора за кмет на кметство Кавракирово.


Дата: 19.12.2007 г.
   С решение № 464/19.12.2007 г., на Административен съд – Благоевград, постановено по административно дело № 972/2007 г. по описа на съда ОТХВЪРЛЯ жалбата на Коалиция “За нашия Петрич”, представлявана от Иво Александров Стефанов, Валентин Лазаров Парапунов, Димитър Крумов Танев, Огнян Димитров Тетимов, Тома Николов Гунчев, всички кандидати за кмет на Община Петрич на местните избори, проведени на 28.10.2007 г. против Решение от 05.11.2007 г. на ОИК – гр. Петрич за избиране на кмет на община Петрич, с което ОИК е обявила окончателните резултати от проведените на 04.11.2007 г. избори за кмет на Община Петрич, като за такъв е обявен спечелилия изборите Вельо Атанасов Илиев, издигнат от Инициативен комитет като неоснователна.
   Мотиви на съда:
   Не са налице закононарушения, които да водят до неправилно отчитане волята на избирателя за всеки един от жалбоподателите – кандидати за кмет на община Петрич, а констатираните такива не са съществени, тъй като ако не бяха допуснати, изборният резултат не би се променил.


Дата: 17.12.2007 г.
   По повод на постъпили молби от Георги Димитров Георгиев и Василка Атанасова Драчева, оспорващи по административно дело № 934/2007 г., по описа на Административен съд - Благоевград, в които същите заявяват, че се отказват изцяло от оспорване на Решение № 168/30.10.2007 г. на ОИК - Кресна, Административен съд - Благоевград постанови определение № 520/17.12.2007 г., с което оставя без разглеждане жалбите на Георги Димитров Георгиев, кандидат за общински съветник от ПП "Герб" и Василка Атанасова Драчева, кандидат за общински съветник от ПП "Герб" против решение № 168/30.10.2007 г. на ОИК - Кресна за определяне на изборните резултати за общински съветници от проведените местни избори на 28.10.2007 г. и прекратява производството по административно дело № 934/2007 г. по описа на Административен съд - Благоевград.


Дата: 14.12.2007 г.
   По повод на постъпилата жалба на Ариф Кадри Туталъ - кандидат за кмет на кметство с. Филипово, община Банско от ПП "ДПС" против решение № 166/04.11.2007 г. на ОИК гр. Банско за определяне на изборните резултати за избор на кмет на кметство с. Филипово, общ. Банско Административен съд - Благоевград постанови решение, с което ОТХВЪРЛЯ жалбата, като неоснователна.
   Мотиви на съда:
   Не са допуснати съществени нарушения на избирателния закон, които водят до недействителност на избора за кмет на кметство с. Филипово. Извършеното в съдебно заседание ръчно преброяване на бюлетините, показа, че обявения за избран кандидат за кмет на кметството е получил повече от половината действителни гласове.


Дата: 13.12.2007 г.
   По повод на постъпилата жалба на Иван Благоев Катарджиев - пълномощник и представляващ ПП "ГЕРБ" за община Благоевград и Александър Славев Петкашев - кандидат за кмет на кметство с. Падеш, Общ. Благоевград от ПП "ГЕРБ" против решение № 291/04.11.2007 г. на ОИК - гр. Благоевград за определяне на изборните резултати за избор на кмет на кметство с. Падеш, Административен съд - Благоевград постанови решение, с което ОТХВЪРЛЯ жалбите, като неоснователни.
   Мотиви на съда:
   Не са допуснати съществени нарушения на избирателния закон, които водят до недействителност на избора за кмет на кметство с. Падеш. Обявеният за избран кандидат за кмет на кметството е получил повече от половината действителни гласове.


Дата: 12.12.2007 г.
   По повод на постъпилите жалби на Анелия Димитрова Христова - кандидат за кмет на с. Петрово,община Сандански от коалиция "ИСО - 2007", Румен Стоянов Милев - кандидат за кмет на с. Петрово, община Сандански от ПП "Герб", Любомир Георгиев Терзиев - кандидат за кмет на кметство с. Петрово, община Сандански от ПП "НДСВ" против решение № 381/30.10.2007 г. на ОИК гр. Сандански, Административен съд - Благоевград постанови решение, с което ОТМЕНЯ решение № 381/30.10.2007 г. на ОИК гр. Сандански за избор на кмет на кметство с. Петрово и ОБЯВЯВА изборът на кмет на кметство с. Петрово, община Сандански, проведен на 28.10.2007 г. за НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН.
   Мотиви на съда:
   Допуснати са съществени нарушения на избирателния закон, които водят до недействителност на избора за кмет на кметство с. Петрово. Множество гласоподаватели в с. Петрово са били лишени от възможността да упражнят гарантираното им от конституцията на Република България право да участват в избора на кмет на кемтството, поради липса на бюлетини. Така на практика става невъзможно да се извлече действителната воля на мнозинството, при проведените местни избори, а съответно и да се обяви изборен резултат.


Дата: 11.12.2007 г.
   С решение № 426/11/12/2007 г. постановено по административно дело № 970/2007 год. по описа на Административен съд Благоевград е потвърдено решение от 30.10.2007 г. на ОИК Петрич, с което е обявен за избран за кмет на кметство с. Струмешница Никола Въчков, на проведените на 28.10.2007 г. местни избори.
   Мотиви на съда:
   В производството по ЗМИ съдът дължи отговор на въпроса, дали са налице закононарушения, които да водят до предположение за неправилно отчитане волята на избирателите за даден кандидат или партия и дали същите са такива, че да променят изборния резултат. С оглед анализа на доказателствата приложени към делото съдът е приел, че нито едно от нарушенията посочени от жалбоподателите не води до промяна на изборния резултат.


Дата: 07.12.2007 г.
   По повод на постъпилите жалби на Спас Петров Ненов , кандидат за общински съветник от ПП “Българско движение национален идеал за единство”, Емил Борисов Филипов, представител на ПП “Ред, законност и справедливост”, Васил Павлов Тинчев, председател на общинското ръководство на ПП “ДСБ”, Тони Стоянов Даскалов кандидат за общински съветник и председател на ПП “СДС”, Динко Евгениев Трайков, регионален координатор на ПП “Движение Гергьовден” за област Благоевград, Андон Йорданов Тодоров, координатор на ПП “Граждански съюз за Нова България”, Емил Генчов Стефанов, кандидат за независим общински съветник, Илко Стоянов Стоянов, кандидат за общински съветник от ПП “ДРОМ”, Паолина Евгениева Чаева, председател на ПП “ХДФ”, Йордан Янков Димитров, кандидат за общински съветник и председател на ПП “БЗНС”, Капка Ангелова Лекова-Салмова, кандидат за общински съветник от ПП “Новото време” и ПП “Атака”, представлявана от Николай Радойчев Тасков, против Решение № 273/29.10.2007 год. на Общинска избирателна комисия (ОИК) гр.Благоевград за избиране на общински съветници на проведените местни избори на 28.10.2007 год., Административен съд – Благоевград постанови решение, с което ПОТВЪРЖДАВА Решение № 273/29.10.2007 год. на Общинска избирателна комисия (ОИК) гр.Благоевград за избиране на общински съветници на проведените местни избори на 28.10.2007 год.
   Мотивите на съда са:
   Не са налице нарушения на изборния процес, така съществени, че да влияят на определения изборен резултат или да препятстват определянето му.


Дата: 06.12.2007 г.
   С решение № 422/06.12.2007 г. постановено по административно дело № 906/2007 г. по описа на Административен съд Благоевград е потвърдено решение № 01/30.10.2007 г. на ОИК Петрич за избиране на общински съветници на проведения избор на 28.10.2007 г.
   Мотиви:
   В настоящето производство съдът дължи отговор на въпроса, дали са налице закононарушения, които да водят до предположение за неправилно отчитане волята на избирателите за даден кандидат или партия и дали същите са такива, че да променят изборния резултат. С оглед анализа на доказателствата приложени към делото съдът е приел, че нито едно от нарушенията посочени от жалбоподателите не би довело до промяна на изборния резултат.


Дата: 05.12.2007 г.
   С решение по административно дело № 917/2007 г., Административен съд - Благоевград, обявява изборът на общински съветници за община Сандански, проведен на 28.10.2007 г. за недействителен.    Съдът приема, че допуснатите нарушения на изборния процес са съществени, тъй като правят невъзможен контролът за законосъобразност върху обявения изборен резултат и опорочават проведения избор. Установената липса на бюлетини в продължение на часове в редица избирателни секции е нарушение на гарантираното от Конституцията на Р.България право на всеки един гласоподавател да даде своя вот при стриктно спазване на изискванията на ЗМИ. След като часове наред са липсвали бюлетини и са си тръгвали гласоподаватели без да упражнят правото си на избор, това означава, че е нарушен принципа за всеобщо, равно и пряко избирателно право на избирателя.
   Продължаването на изборния ден далеч след устоновения краен час - 19:00 ч. е предпоставка за манипулация на избирателния процес и подмяна на действителния вот на избирателя. Протокол № 000022/28.10.2007 г. и решение № 000024/30.10.2007 г. са подписани с особено мнение от болшинството от членовете на ОИК и всъщност се определя обратен резултат за липса на действителен избор, тъй-като липсва изискуемото се от закона квалифицирано мнозинство - 2/3 от членовете на комисията.


Дата: 03.12.2007 г.
   С решение от 03.12.2007 г., на Административен съд - Благоевград, постановено по административно дело № 967/2007 г. по описа на съда, жалбата на Атанас Тодоров Башлиев, кандидат за кмет на с. Петрелик, Общ. Хаджидимово, издигнат от ПП "Съюз на демократичните сили", срещу решение № 303/05.11.2007 г. на ОИК Хаджидимово, с което е обявен изборния резултат от проведените на 04.11.2007 г. местни избори за кмет на кметство Петрелик е отхвърлена като неоснователна.
   Мотивите на съда са:
   При възникнал спор за действителността на избора, доказателствената тежест е на оспорващия, който черпи благоприятните правни последици от доказването.
   Жалбоподателя не е ангажирал доказателства в подкрепа на оплакването си за допуснато нарушение на изборната процедура.
   По делото няма никакви данни, от които да се съди, че изборът за кмет на кметство в село Петрелик, проведен на 04.11.2007 г. е опорочен.


Дата: 03.12.2007 г.
   С решение № 415/03.12.2007 г., на Административен съд - Благоевград, постановено по административно дело № 984/2007 г. по описа на съда, образувано по жалба на Иван Ламбрев, в качеството му кандидат за кмет на с. Мусомища, общ. Гоце Делчев е отменено решение на ОИК - Гоце Делчев от 04.11.2007 г., с което Анна Михова Донкова е обявена за избрана за кмет на кметство с. Мусомища и проведения избор е обявен за недействителен.
   Мотивите на съда са:
   При извършеното повторно ръчно преброяване се установи, че резултата от проведения на 04.11.2007 г. втори тур за избор на кмет е различен от този отразен в протокола на ОИК - Гоце Делчев и обжалваното негово решение. Действителните бюлетини за Анна Донкова са 615 бр., а за Иван Ламбрев - 620 бр. Налице е разлика с 5 (пет) действителни бюлетини в полза на Ламбрев, което води до промяна на крайния резултат обявен от ОИК. Констатираното несъответствие безспорно се отразява на действителния изборен резултат, поради което Донкова не е спечелила повече от половината действителни гласове. Касае се за такива съществени нарушения на закона, които, ако не бяха допуснати, резултатът би бил различен и затова, съдът приема, че изборният процес е опорочен.


Дата: 27.11.2007 г.
   С решение № 390/29.11.2007 г., постановено по административно дело № 971/2007 г. по описа на Административен съд Благоевград, е отхвърлена жалбата на Радослав Николов Тасков, кандидат за кмет на Община Благоевград, против решение №287/ 04.11.2007 г. на Общинска избирателна комисия - Благоевград, с което е обявен за избран за Кмет на Община Благоевград Костадин Стоянов Паскалев - издигнат от ПП "Българска социалистическа партия"
   Мотивите на съда са:
      Костадин Паскалев е получил на втория тур на изборите 20312 гласа, а Радослав Тасков - 13756 гласа, при 699 недействителни бюлетини, които не биха могли да променят крайния изборен резултат;
      По делото не са установени твърдените нарушения на ЗМИ и избирателите са упражнили свободно правото си на гласуване в изборния ден;


Дата: 28.11.2007 г.
   По повод постъпилата жалба на Иван Александров Секулов, Георги Христов Карамфилов, Кирил Стоименов Станковски, Пламен Тодоров Дачев, Анелия Асенова Гутева, Диана Илиева Каракичева и Величка Иванова Чиликова против решение №246/29.10.2007 г. на Общинска избирателна комисия - Струмяни за определяне на изборните резултати за общински съветници в Община Струмяни от проведените на 28.10.2007 г. местни избори, Административен съд - Благоевград постанови решение, с което остави жалбата без уважение. Мотивите на съда са, че не са налице съществени нарушения, които да водят до опорочаване на изборния процес.

   По жалбата на Надежда Миланова Стойчева от с. Черниче против решение на Общинска избирателна комисия - Симитли от 05.11.2007 г., с което е обявен за избран за кмет на кметство с. Черниче, община Симитли, Иван Вишанов Андонов, Административен съд - Благоевград постанови решение с което отмени решението на ОИК - Симитли и обяви избора за недействителен. Мотивите на съда са, че са допуснати нарушения от секционните избирателни комисии при отчитане на изборния резултат, които се приемат от съда за неточни и дават основание да се обяви изборния резултат за недействителен. Касае се за такива съществени нарушения на закона, които, ако не бяха допуснати, резултатът би бил различен.


Дата: 27.11.2007 г.
   С Решение № 369/27.11.2007 г., постановено по административно дело № 933 по описа на Административен съд - Благоевград за 2007 г., е отхвърлена жалбата срещу решение № 246/29.10.2007 г. на Общинска избирателна комисия - Струмяни, с което са обявени изборните резултати от проведените на 28.10.2007 г. местни избори за кмет на Oбщина Струмяни, като за избран на първи тур е обявен Валентин Андреев Чиликов, кандидат от коалиция "Успех за Община Струмяни".


Дата: 22.11.2007 г.
  С решение от 22.11.2007 г. постановено по административно дело № 983/2007 г. по описа на Административен съд – Благоевград е потвърдено решение 205/04.11.2007 г. на Общинска избирателна комисия с. Гърмен, с което е обявен за избран за кмет на кметство с. Скребатно, община Гърмен на втори тур Самуил Велинов Куйбишев.
  Мотивите за това са:
    Куйбишев е получил повече от половината от действителните гласове (108)     и е обявен за кмет на с. Скребатно от ОИК с. Гърмен, недействителните     бюлетини - 5 бр. са правилно определени от СИК.
  По делото не са установени твърдяните нарушения на ЗМИ, свързани с хора с увреждания, както и извършени заплахи в изборния ден.

  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7 дневен срок.

Архив: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007