Сряда, 27.03.2019Правила и процедуриПравила за приемане и отчитане на сигнали и жалби на граждани и юридически лица
Отчитане на сигнали и жалби(.pdf)


Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове на интернет-страницата в Административен съд - Благоевград и Централен Web-базиран интерфейс за побликуване на съдебните актове /ЦУБИПСА/
Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове в интернет(.pdf)


Правила за приложение на Закона за достъп до обществена информация
Правила за приложение на ЗДОИ(.pdf)


Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в Административен съд - Благоевград
Правила за случайно разпределение на делата(.pdf)


Правила за заместване в случай на отсъствие на съдия-докладчик в Административен съд – Благоевград
Правила за заместване в случай на отсъствие на съдия-докладчик в Административен съд – Благоевград(.pdf)


Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес (e-mail).

Правила за изпращане на съобщения(.pdf)

Заявление за изпращане на съобщения(.pdf)Медийна политика на Административен съд - Благоевград
Медийна политика(.pdf)