Sunday, 19.04.2015


Добре дошли в страницата на Административен съд - Благоевград

§ Административен съд - Благоевград като първа инстанция следи за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване в област Благоевград.

§ Административен съд - Благоевград разглежда искания за : издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове; обявяване на нищожност или унищожаване на споразумения по АПК; защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията; защита срещу незаконно принудително изпълнение; обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица; обезщетения за вреди от принудително изпълнение и др.

§ Уеб страницата на Административен съд - Благоевград функционира от края на 2007 година. Тя е създадена, за да отговори на потребностите на гражданите, юридическите лица и административните органи от широк достъп до информация във връзка с правораздавателната дейност на съда.

§ Информация за разглежданите в Административен съд - Благоевград дела може да намерите в секцията "Справки по дела" на съда.

§ Във връзка с престоящото преброяване на населението и жилищния фонд в Република България от 00.00 часа на 01.02.2011 г. до 00.00 часа на 09.02.2011 г. можете да използвате следващата препратка към Националния статистически институт за Ваше улеснение.

С ъ о б щ е н и е

Считано от 15.09.2014г. Административен съд Благоевград е с нови електронни адреси за коренспонденция със съда и за изпращане на документи по дела.       Повече информация може да получите в раздел "За контакти".