Събота, 16.11.2019

ДОБРЕ ДОШЛИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД

§ Тази страница и съдържащата в нея информация имат за цел да осигурят бърз и актуален достъп до информация за дейността на Административен съд – Благоевград. Тя е създадена, за да отговори на потребностите на гражданите, юридическите лица и административните органи от информация във връзка с правораздавателната дейност на съда.

§ Административен съд – Благоевград е сред първите 28 специализирани административни съдилища в структурата на съдебната система на Република България в най-новата й история и функционира от 1 март 2007 г.

§ В Административен съд – Благоевград като първа инстанция се разглеждат дела, образувани по:
  • искания за издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на индивидуални, общи и нормативни административни актове;
  • искания за обявяване на нищожност или унищожаване на споразумения по АПК;
  • искания за защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията;
  • искания за защита срещу незаконно принудително изпълнение;
  • искания за обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица;
  • искове за обезщетения за вреди от принудително изпълнение; искания за обявяване на нищожност, обезсилване или отмяна на решения, постановени от административните съдилища;
  • искания за установяване неистинност на административни актове.

§ Административен съд – Благоевград е касационна инстанция и разглежда касационни жалби против решения на районните съдилища от съдебния район, постановени по реда на Закона за административните нарушения и наказания, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и др. случаи, предвидени в закона.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     Административен съд - Благоевград е с нова обслужваща банка - ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД – клон Благоевград и нови банкови сметки, считано от 01.10.2015г., обявени в Раздел „Банкови сметки“.
     В изпълнение на разпоредбата на чл.4, ал.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой Административен съд - Благоевград осигурява възможност страните по дела да внасят държавни такси по образуваните в съда дела и да заплащат възнаграждения за вещи лица и свидетели чрез магнитни или чип карти (дебитна или кредитна) на ПОС терминал, намиращ се в Служба „Регистратура”.
     За картовите плащания по транзитната и набирателната сметка на Административен съд - Благоевград физическите и юридическите лица не заплащат банкови комисиони и такси.